Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/68

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 170

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tre motioner

HEL 2012-007255, 2012-007256, 2012-007257

Beslut

1.     Budgetmotion av ledamoten Antti Vuorela om förbättring av närservicen i Staffansslätten
 

2.     Motion av ledamoten Antti Vuorela om iståndsättning av Brännvägen
 

3.     Motion av ledamoten Antti Vuorela om en cirkulationsplats vid Malmbågen och Storskogsvägen

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566