Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/67

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 169

Sj/ Valtuutettu Terhi Mäen aloite tukitoimintoja toteuttavien tuuraajapoolien käyttöönoton selvittämisestä

HEL 2011-009193 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan katsoa valtuutettu Terhi Mäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Mäen aloite

2

Henkilöstökeskuksen lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Mäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Aloitteessa esitetään, että sosiaalivirastoon ja terveyskeskukseen perustetaan ns. tuuraajapoolit, joihin palkataan henkilökuntaa vakituisiin työsuhteisiin, sijaistamaan äkillisissä sairaustapauksissa ja myös pidempiaikaisissa poissaoloissa. Järjestely vähentäisi henkilöstön kuormitusta ja auttaisi työn suunnittelussa.

Henkilöstökeskuksen lausunnossa on selvitetty sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa käytössä olevia järjestelyjä. Molemmissa virastoissa on käytössä varahenkilöjärjestelmä. Sosiaalivirastossa on varahenkilöstön vakansseja yli kaksisataa, terveyskeskuksessa noin kolmesataa. Tämän lisäksi molemmat virastot palkkaavat sijaisia Seure Oy:ltä ja jonkin verran myös muita kanavia käyttäen. Virastot pitävät nykyjärjestelmää riittävänä ottaen vielä huomioon, että varahenkilöjärjestelmää pyritään kehittämään ja varahenkilöiden määrää voidaan lisätä tarvittaessa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Mäen aloite

2

Henkilöstökeskuksen lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 531

HEL 2011-009193 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Mäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566