Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/18

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 120

Kj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite Kalasataman kivimurskaamon haittojen minimoimisesta

HEL 2011-007004 T 11 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Asikainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 79787

hannu.asikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tuomo Valokainen kysyy aloitteessaan Kalasataman keskuksen alueelle suunniteltuun louheen murskaukseen liittyen mm. murskauksen ja louheen kuljetusten kestoa, käytetäänkö louhetta muihin kaupungin hankkeisiin ja miten meluhaittoja voidaan estää.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kalasataman keskuksen maarakennusurakoitsija Destia Oy oli syksyllä 2011 hakenut Kalasataman keskuksen alueelle ympäristölupaa louhittavan kallion murskaukseen. Lupahakemuksen perusteella alueella oli tarkoitus murskata vain Kalasataman keskuksen alueelta louhittavaa kalliota, josta osa olisi käytetty Kalasataman keskuksen alueella, osa Kalasataman muun alueen rakentamiseen ja ylijäämä olisi viety louheena tai murskeena muualle hyödynnettäväksi.

Kalasataman keskuksen alueella louhintatyöt jatkuvat vuoteen 2014. Kalasatamassa rakennustyöt jatkuvat 2030-luvulle asti.

Louheen murskaus ja hyödyntäminen sen syntypaikalla on järkevää. Näin voidaan minimoida louheen käsittelystä ja kuljettamisesta syntyvä ympäristöhaitta, kun louhetta ja mursketta ei tarvitse kuljettaa montaa kertaa paikasta toiseen. Murskauksesta syntyvän pölyn leviämistä voidaan huomattavasti vähentää mm. kastelulla ja koteloimalla murskauslaitos. Melua voidaan pienentää sijaintipaikan valinnalla, koteloimalla murskain ja rakentamalla meluvallit murskauslaitoksen ympärille.

Destia Oy on 17.11.2011 perunut ympäristölupahakemuksensa kallion murskauksesta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Asikainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 79787

hannu.asikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 482

HEL 2011-007004 T 11 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Asikainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 79787

hannu.asikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566