Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/61

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 163

Sj / Den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen om projicering av konserter från Musikhuset utomhus vid Tölöviken

HEL 2011-008250 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Silvia Modigin aloite

2

Kaupunginorkesterin johtokunnan pöytäkirja 6.3.2012

3

Helsingin Musiikkitalon lausunto 16.3.2012

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Det föreslås i motionen att staden ska vidta åtgärder för att det ska bli möjligt att uppleva konserter också i parken utanför Musikhuset, t.ex. genom att projicera bild och ljud på en screen utanför huset.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att Musikhusets huvudaktörer inklusive Helsingfors stadsorkester sommartid inte har sådan konsertverksamhet som det föreslagna programutbudet skulle kunna bygga på. Musikhuset i Helsingfors Ab har inte heller i sina investeringar berett sig på att tillhandahålla sådana tjänster.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Silvia Modigin aloite

2

Kaupunginorkesterin johtokunnan pöytäkirja 6.3.2012

3

Helsingin Musiikkitalon lausunto 16.3.2012

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 525

HEL 2011-008250 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566