Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/34

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 136

Kaj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimaranta-alueen kaavoittamisesta erityisryhmille

HEL 2011-005300 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Sari Näre valtuutettu Jessica Karhun kannattamana ehdottanut, että aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että varmistetaan naisille mahdollisuus alastonuintiin naisille varatulla ranta-alueella esimerkiksi Seurasaaressa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Sari Näreen palautusehdotus hyväksytty.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että varmistetaan naisille mahdollisuus alastonuintiin naisille varatulla ranta-alueella esimerkiksi Seurasaaressa.

Jaa-äänet: 23
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rakel Hiltunen, Arja Karhuvaara, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Emma Kari, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Silvia Modig, Sari Näre, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Skoglund, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Tyhjä: 17
Sirpa Asko-Seljavaara, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Eeva Kuuskoski, Lasse Liemola, Jyrki Lohi, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Antti Valpas, Markku Vuorinen

Poissa: 2
Tarja Tenkula, Antti Vuorela

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

2

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre esittää aloitteessaan, että kaupunkiin kaavoitettaisiin uimaranta-alue alastonuintia ja koirien uintia varten metroradan läheisyyteen.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kohtuullisella kävelyetäisyydellä nykyisiltä ja suunniteltavilta metroasemilta on kymmenen yleistä uimarantaa, nykyiset ja suunnitellut yhteenlaskettuna. Näistä valtaosa on asemakaavoitettu uimarannoiksi.

Koivusaaren uimarantaa lukuun ottamatta ei metrovarren suunnitelmiin ole otettu uusia uimaranta-alueita, koska uimarantojen kaavoittaminen aloitteessa esitetyille erityisryhmille edellyttää liikuntaviraston tai -lautakunnan esitystä uimaranta-alueen osoittamisesta tietyille käyttäjäryhmille. Koirille tarkoitetut uimapaikat voitaneen lukea koirapuistoihin, jotka rakennusvirasto tai liikuntavirasto voi sijoittaa virkistysalueille kaupunkisuunnitteluviraston kanssa neuvoteltuaan tai yhdessä laaditun puistosuunnitelman pohjalta. Näin voidaan osaltaan huomioida joustavasti virkistysalueiden ja -palveluiden muuttuvat käyttötarpeet kaavoitustyössä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 498

HEL 2011-005300 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2012 § 88

HEL 2011-005300 T 10 03 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Uimarantojen osoittaminen eri käyttäjäryhmille kuuluu liikuntalautakunnan ja -viraston päätettäviin asioihin. Näin osaltaan säilytetään joustavuutta virkistysalueiden ja -palveluiden muuttuviin käyttötarpeisiin.

Kohtuullisella kävelyetäisyydellä nykyisiltä ja suunniteltavilta metroasemilta – linnuntietä runsas kilometri – on kymmenen yleistä uimarantaa, nykyiset ja suunnitellut yhteenlaskien. Näistä valtaosa on asemakaavoitettu uimarannoiksi (kaavamerkintä VV). Tällä aluevarauksella ja kaavamerkinnällä osoitetaan myös liikuntaviraston hoitovastuu alueesta ja myös se, mihin tarkoitukseen alueelle tehtävät rakenteet tulevat. Koivusaaren uimarantaa lukuun ottamatta ei metrovarren suunnitelmiin ole otettu uusia uimaranta-alueita.

Koirille tarkoitetut uimapaikat voitaneen lukea koirapuistoihin, jotka rakennusvirasto tai liikuntavirasto voi sijoittaa virkistysalueille kaupunkisuunnitteluviraston kanssa neuvoteltuaan tai yhdessä laaditun puistosuunnitelman pohjalta. Nyt koirien uimapaikkoja on neljä eri puolilla kaupunkia.

Käsittely

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä poisti esityksensä toisen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä sanat "vaan tämä".

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566