Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/12

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 114

Kj / Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om en helhetsplan för yrkesläroanstalternas verksamhetslokaler

HEL 2011-004397 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Vt Pia Pakarisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Pia Pakarinen föreslår i sin motion att lokalcentralen och utbildningsverket så snart som möjligt tillsammans ska utarbeta en långsiktig helhetsplan om lokalerna i yrkesläroanstalterna och prioritera lokalbehoven.

Enligt strategiprogrammet 2009–2012 ska stora förändringar i näten av tjänster förberedas av fastighetskontorets lokalcentral och de tjänsteproducerande förvaltningarna i samråd. Då ett lokalbehov uppstår utreds i första hand möjligheterna att förtäta lokalerna. Nödvändiga tilläggslokaler söks i första hand bland stadens befintliga lokaler i samråd med fastighetskontorets lokalcentral.

Stadsstyrelsen konstaterar att fastighetskontorets lokalcentral och utbildningsverket med regelbundna intervaller tillsammans kartlägger yrkesläroanstalternas lokalbehov, byggnadernas skick och yrkesläroanstalternas plan för lokalisering av de olika utbildningsinriktningarnas funktioner i syfte att utarbeta en helhetsplan. Avsikten är att avstå från tillfälliga arrangemang som är temporära lösningar och ersätta dem med adekvata bestående lösningar som är lämpliga för de olika utbildningssektorerna genom att bygga upp en balanserad och livskraftig helhet för de tre olika yrkesutbildningssektorerna. Ett exempel på denna långsiktiga helhetsplanering av lokaler är koncentrationen av funktionerna vid Helsingfors läroinrättning för tekniska branschen till Holkvägen.

Stadsstyrelsen vill dessutom framhäva att ombyggnaden av lokaler för yrkesläroanstalter direkt i stadens ägo placeras i angelägenhetsordning i investeringsprogrammet för husbyggnad på samma sätt som andra objekt, så att reparationer som är nödvändiga för säkerheten och hälsan prioriteras. Enligt samma principer behandlas reparationen av byggnader som hör till bolag i stadens ägo, varvid finansieringen sker utanför investeringsprogrammet.

Till de största ombyggnadsprojekt inom utbildningsväsendet som enligt programmet ska inledas under ekonomiplaneperioden 2012–2014 hör utbildningsenheten i Kasberget vid Helsingfors yrkesläroanstalt för servicebranscherna och utbildningsenheten i Kottby vid Helsingfors yrkesläroanstalt för tekniska branschen. För fastighetsbolagens objekt i stadens ägo har för motsvarande tidsperiod med tanke på servicebranschernas behov planerats ändringar i Meritalos lokaler och reparations- och ändringsarbeten på verksamhetsstället vid Savolaxgatan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Vt Pia Pakarisen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 476

HEL 2011-004397 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566