Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/39

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 141

Kaj / Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite etnisten ja eksoottisten tuotteiden kauppahallin sijoittamisesta Itäkeskukseen

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Tuomas Rantanen valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki selvittää konkreettisesti olisiko halli toteutettavissa mieluiten Itä-Helsinkiin esimerkiksi a) Puhoksen vanhan ostoskeskuksen yhteyteen, b) kattamalla Tallinnanaukio tai c) jonkun itähelsinkiläisen metroaseman kylkeen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Tuomas Rantasen palautusehdotus hyväksytty.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten että kaupunki selvittää konkreettisesti olisiko halli toteutettavissa mieluiten Itä-Helsinkiin esimerkiksi a) Puhoksen vanhan ostoskeskuksen yhteyteen, b) kattamalla Tallinnanaukio tai c) jonkun itähelsinkiläisen metroaseman kylkeen.

Jaa-äänet: 24
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Liemola, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jan D Oker-Blom, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 56
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Eeva Kuuskoski, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Silvia Modig, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Skoglund, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Tyhjä: 3
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Lasse Männistö

Poissa: 2
Osku Pajamäki, Antti Vuorela

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

2

Helsingin Tukkutorin lausunto 23.1.2012

3

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tuomas Rantanen esittää aloitteessaan, että kaupungin tulisi selvittää, millä edellytyksin Itäkeskuksen kauppakeskuksen läheisyyteen kannattaisi sijoittaa etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin erikoistunut kauppahalli.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja katsoo, että etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin perustuvan kauppahallin sijoittaminen Itäkeskukseen on ajatuksena kannatettava. Kauppahalli vahvistaisi kasvavaa kiinnostusta uusia ruokakulttuureja kohtaan ja samalla se voisi tarjota tilat uusille yrityksille. Luontevinta olisi, että kauppahalli toteutuessaan sijoittuisi jo olemassa oleviin tiloihin, keskeiselle paikalle ja hyvien kulkuyhteyksien varrelle. 

Kaupunginhallitus toteaa, ettei Itäkeskuksen ytimessä kuitenkaan ole vapaita rakentamattomia tontteja eikä kiinteistövirastolla ole siellä hallinnassaan kauppahalliksi sopivaa kiinteistöä tai tilaa. Itäkeskuksen kauppakeskuksesta tai uusista rakennettavista liiketiloista saattaa lähivuosina vapautua sellaista tilaa, joka olisi sopiva kauppahallitoiminnalle. Nämä tilat ovat kuitenkin kaikki yksityisen omistuksessa, ja kauppahallin tulo näihin tiloihin on riippuvainen omistajan myönteisestä suhtautumisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Hakaniemen torialueen jatkosuunnittelussa tulisi selvittää etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin perustuvan kauppahallin toteutusmahdollisuuksia.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

2

Helsingin Tukkutorin lausunto 23.1.2012

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 503

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2012 § 86

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Etnisten ja eksoottisten ruoka-aineiden kauppahalli on hyvä ja kannatettava idea. Se tarvitsee paitsi sopivan tilan, oheistoimintoina ravintoloita ja ulkotorimyyntiä  sekä ennen kaikkea keskeisen paikan. Kauppahallin yksi tärkeimpiä tehtäviä on tuoda näitä palveluja myös muille kuin maahanmuuttajaväestölle. Se tulisi olla hyvin saavutettavissa koko pääkaupunkiseudun alueelta. Sen ohi tulisi kulkea suuri ihmisvirta, kuten  on tilanne Tukholmassa Hötorgetin kauppahallilla.

Itäkeskuksessa liikkuu suuri määrä ihmisiä päivittäin. Suurin ruuhka on keskuksen ytimessä metroaseman välittömässä läheisyydessä. Helsingin keskustaan verrattuna, Itäkeskuksen käyttäjät liikkuvat hyvin rajoitetulla alueella metroaseman ja suurten kauppakeskittymien kortteleissa. Heti parin korttelin etäisyydellä metroasemalta jalankulkijoiden määrä on pieni. Etnisten ruoka-aineiden kauppahallin sijoittamisella näille sivukaduille sisältää riskin, etteivät muut kuin maahanmuuttajat löydä sinne.

Itäkeskuksen ytimessä ei ole vapaita rakentamattomia tontteja. Uuden hallirakennuksen rakentamiseen tarvitaan asiasta kiinnostunut sijoittaja. Luontevinta olisikin, että kauppahalli sijoittuisi jo olemassa oleviin tiloihin. Kaupungin omistuksessa ei liene Itäkeskuksen ytimessä sellaista tyhjää tilaa, joka soveltuisi kauppahallille.

Aivan metroaseman vieressä kortteleille 45176 ja 45177 sekä Hansasillan ja Itäväylän alueille on vireillä asemakaavan muutos (nro 12024), jonka mukaan Itäkeskuksen ytimeen on tulossa 30 200 kerrosneliömetriä uutta liiketilaa. Tästä kerrosalasta pääosa on varattu YIT:lle, jonka tarkoituksena on rakentaa hotelli ja elokuvakeskus sekä liiketiloja. Pienempi osa liiketiloista tulee Keskon vuokraamalle tontille. Uuden asemakaavan liiketiloja ei ole määrätty mihinkään erikoistarkoitukseen.

Itäkeskuksen kauppakeskuksesta tai uusista rakennettavista liiketiloista saattaa lähivuosina vapautua sellaista tilaa, joka olisi sopiva kauppahallitoiminnalle. Nämä tilat ovat kuitenkin kaikki yksityisen omistuksessa, ja kauppahallin tulo näihin tiloihin on riippuvainen omistajan myönteisestä suhtautumisesta.

Käsittely

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi lausunnon toiseen lauseeseen viidenneksi viimeiseksi sanan "sekä" ja muutti
ensimmäisen kappaleen viimeisen lauseen kuulumaan : "Sen ohi tulisi kulkea suuri ihmisvirta, kuten on tilanne Tukholmassa Hötorgetin kauppahallilla."

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Barbara Tallqvist, arkkitehti, puhelin: 310 37283

barbara.tallqvist(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 23.02.2012 § 108

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin perustuvan kauppahallin perustaminen Itäkeskukseen on ajatuksena kannatettava. Kauppahalli vahvistaisi kasvavaa kiinnostusta uusia ruokakulttuureja kohtaan ja samalla se voisi tarjota tilat uusille, laatuun ja palveluun perustuville yrityksille. Kauppahalli tulisi sijaita keskeisellä paikalla eli sellaisessa paikassa, missä asiakasvirrat jo muutenkin kulkevat. Kauppahalli tulisi olla pinta-alaltaan kyllin suuri, jotta se pystyisi tarjoamaan laajan valikoiman erilaisia ruokatuotteita ja ruokaan liittyviä palveluja.

Kiinteistövirastolla ei ole Itäkeskuksessa hallinnassaan tällaiseen tarkoitukseen sopivaa kiinteistöä tai tilaa. Mikäli etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin perustuva kauppahalli päätettäisiin perustaa kaupungin hankkeena, voisi tilakeskus rakennuttaa, vuokrata tai ostaa olemassa olevan tilan ja vuokrata tilan Helsingin tukkutorin käyttöön muiden kauppahallien tapaan edelleen yrittäjille vuokrattavaksi.

Etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin perustuva kauppahalli voisi syntyä myös yksityisenä investointihankkeena, mikäli sillä olisi taloudelliset ja tilalliset menestymistekijät kohdallaan.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 14.02.2012 § 21

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää valtuutettu Rantasen ym. hanketta uuden etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin perustuvan kauppahallin perustamista Itäkeskukseen kannattavana mikäli toiminnalle olisi myös kaupallisia edellytyksiä. Tällainen toiminta sopisi kulttuurikeskus Stoan läheisyyteen, sillä alueella on jo entuudestaan joitain etnisten ruokatuotteiden liikkeitä. Olisi parannus, että nämä ja muut samantyyliset liikkeet saataisiin yhden katon alle. Etninen kauppahalli tukisi maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja se tukisi myös kulttuurien kohtaamista.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunnon katsotaan kattavan myös Caisan osuuden.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566