Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/63

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 165

Sj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite tukiasemien radiotaajuisen säteilyn raja-arvojen käyttöönotosta kouluissa

HEL 2011-009189 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki noudattaisi päiväkodeissa ja kouluissa Euroopan parlamentin suosittamia raja-arvoja tukiasemien radiotaajuiselle säteilylle mm. siten, että lasten kännykät olisivat kouluissa suljettuina.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan antamaan lausuntoon viitaten, että kaupungilla ei ole toimivaltaa, jonka avulla voitaisiin rajoittaa kaupallisten matkapuhelinoperaattorien toimintaa koulujen ja päiväkotien kiinteistöissä tai niiden lähialueilla.  Kaupungilla ei ole toimivaltaa myöskään toimeenpanna matkapuhelinten käyttörajoituksia säteilyolettaman perusteella mm. helsinkiläisissä kouluissa ja päiväkodeissa.

Pääosa koulujen ja päiväkotien hallinnollisesta puhelinliikenteestä tapahtuu matkapuhelimien avulla. Kouluilla ei ole ollut käytössä kiinteitä puhelinliittymiä moneen vuoteen.

Helsingin kaupungin päiväkodeissa ei ole käytössä wlan-verkkoja. Kouluissa ja oppilaitoksissa puolestaan on käytössä Cisco Systemsin valmistamia wlan-tukiasemia.

Tarkan säteilyarvotaulukon laskeminen koulukohtaisesti ilman kiinteistökohtaista tarkkaan suoritettua mittaamista on hyvin haastavaa, koska muuttuvat tekijät kuten tukiasemamalli, radiotaajuuden hallinta, antennikuvio, etäisyys, päätelaite, tilan heijastukset ja taustakohina vaikuttavat tuloksiin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tällä hetkellä ei ole olemassa varmistettua näyttöä siitä, että WiFi laitteiden käytöstä aiheutuisi terveyshaittoja. Tähän päätelmään ovat päätyneet esimerkiksi kansallisissa selvityksissään ainakin Australia, Kanada, Espanja. Myös maailman terveysjärjestö WHO on päätynyt samaan tulokseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 527

HEL 2011-009189 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 66

HEL 2011-009189 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään toimeenpantavaksi käyttörajoituksia mm. matkapuhelimien käyttöön helsinkiläisissä kouluissa ja päiväkodeissa. Helsingin kaupungilla ei ole toimivaltaa, jonka avulla voitaisiin rajoittaa kaupallisten matkapuhelinoperaattorien toimintaa koulujen ja päiväkotien kiinteistöissä tai niiden lähialueilla. Pääosa koulujen ja päiväkotien hallinnollisesta puhelinliikenteestä tapahtuu matkapuhelimien avulla. Kouluilla ei ole ollut käytössä kiinteitä puhelinliittymiä moneen vuoteen. Myöskään kiinteistöjen naapurustossa olevien kotitalouksien, yrityksien ja muiden yhteisöjen wlan-tukiasemien käyttöä ei voida estää ja siten osaltaan vähentäisi tilojen käyttäjien altistumista radiotaajuiselle säteilylle.

Helsingin kaupungin päiväkodeissa ei ole käytössä wlan-verkkoja. kouluissa ja oppilaitoksissa puolestaan on käytössä Cisco Systemsin valmistamia wlan-tukiasemia.

Ciscon valmistamat WiFi standardien mukaiset laitteet toimivat niin, että ne kuuntelevat ilmatilan ruuhkautumista, ja lähettävät vain silloin kun kaista on vapaa. Tuloksena on se, että langattomassa lähiverkossa on paljon hiljaisuutta ja lyhyitä nopeita lähetyksiä alhaisilla tehoilla.

Ciscon tukiasemat sisältävät tekniikkaa, joka vähentää lähetysten määrää. ClientLink ja ClientLink 2.0 tekniikat yhdistävät useamman heikomman aallon ja kohdistavat yhdistetyn lähetyksen päätelaitteen antenniin. Tällä tavalla viestit menevät varmemmin ensimmäisellä kerralla läpi ja säteilymäärä pysyy vielä alhaisempana. CleanAir ja BandSelect puolestaan auttavat valitsemaan puhtaamman kaistan ilman taustakohinaa, mikä taas tarkoittaa, että lähetyksiin tarvitaan vähemmän energiaa.

Tarkan säteilyarvotaulukon laskeminen koulukohtaisesti ilman kiinteistökohtaista tarkkaan suoritettua mittaamista on hyvin haastavaa, koska yhtälössä on useita muuttuvia tekijöitä (mm. tukiasemamalli, radiotaajuuden hallinta, antennikuvio, etäisyys, päätelaite, tilan heijastukset, taustakohina). Myöskään ei ole olemassa varmistettua näyttöä, että WiFi laitteiden käytöstä aiheutuisi terveyshaittoja. Tähän päätelmään ovat päätyneet esimerkiksi kansallisissa selvityksissään ainakin Australia, Kanada, Espanja. Myös maailman terveysjärjestö WHO on päätynyt samaan tulokseen.

Opetustoimessa on otettu huomioon usean vuoden ajan tietokoneiden hankinnassa laitteiden TCO-sertifioinnin keskeisiä periaatteita jo tarjouspyyntövaiheessa (mm. energian kulutus, käyttökustannukset, kierrätys).

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Hannu Suoniemi, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86448

hannu.suoniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566