Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/37

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 139

Kaj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om ändring av ett avsnitt av Björnvägen i Hertonäs till gårdsgata

HEL 2011-007007 T 08 01 04

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston pihakatuohje 2011

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto föreslår i sin motion att staden bör undersöka möjligheten att ändra ett avsnitt av Björnvägen i Hertonäs till gårdsgata.

Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och konstaterar att Björnvägen förmedlar trafik till de övriga tomtgatorna i området, vilket försämrar dess lämplighet som gårdsgata. På Björngatan förekommer dessutom omfattande boendeparkering, varvid dess ombyggnad till en gårdsgata skulle försvåra vardagen för invånarna på gatan. På dessa grunder är Björngatan enligt stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings anvisningar om gårdsgator en gata som till sin karaktär inte lämpar sig som gårdsgata och som inte skiljer sig inte från de övriga tomtgatorna i området så att den kunde byggas om till en gårdsgata utan omfattande strukturella ändringar.

För att förbättra trafiksäkerheten på Björngatan har det mellan Vargvägen och Rävvägen byggts farthinder med 60–100 meters mellanrum. Vid Herttoniemen ala-asteen koulu, som ligger norr om korsningen mellan Björnvägen och Järvvägen, har övergångsställena tagits upp på ställen där det finns ett uppenbart behov för skolbarnen att ta sig över Björnvägen. Två farthinder har byggts för att sänka körhastigheterna vid skolan.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston pihakatuohje 2011

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 501

HEL 2011-007007 T 08 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2012 § 60

HEL 2011-007007 T 08 01 04

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakuntaa päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Aina vuoteen 2006 asti liikenneministeriön liikenteen ohjauslaitteita koskevassa päätöksessä edellytettiin, että pihakadun on täytettävä sille erikseen asetetut rakenteelliset erityisvaatimukset. Koska lainsäädäntö ei enää edellytä pihakadulta rakenteellisia erityisvaatimuksia, on liikennesuunnitteluosastolla laadittu liitteenä oleva ohje uusien pihakatujen suunnitteluun Helsingissä.

Karhutie on noin 900 metriä pitkä, suorahko läpiajettava katu, joka eteläpäässä liittyy Hiihtomäentiehen ja pohjoisosassa Kettutiehen. Se välittää liikennettä myös alueen muille tonttikaduille. Kadun liikennemäärä vaihtelee 400 - 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Susitien ja Ahmatien liittymien välisellä osuudella - jonne pihakatua esitettiin tutkittavaksi - on liikennemäärä noin 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nopeusrajoitus on 30 km/h. Katua ei ole asemakaavassa merkitty pihakaduksi.

Katualueen leveys on pääosin kahdeksan metriä. Tämä muodostuu kuusi metriä leveästä ajo-radasta ja kadun itäreunassa sijaitsevasta kaksi metriä leveästä jalkakäytävästä. Kadun länsi-reunassa ajorata rajoittuu tonttiin. Ajorataa ei ole mahdollista kaventaa niin, että myös ajoradan länsipuolelle voitaisiin rakentaa jalkakäytävä. Karhutiellä on paljon kadunvarsipysäköintiä, sillä vanhalla alueella ei tonteilla ole nykyistä tarvetta vastaavaa määrää pysäköintipaikkoja.  Ajonopeuksien hillitsemiseksi pysäköinti on suunniteltu vuorottelemaan kadun molemmilla puolilla.

Kadulla ei ole vuosina 2004-2010 tapahtunut poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia.  Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Karhutielle on Susitien ja Kettutien välille rakennettu hidasteita 60- 100 metrin välein. Karhutien ja Ahmatien risteyksen pohjoispuolella sijaitsevan Herttoniemen ala-asteen koulun kohdalla on suojatiet merkitty kohtiin, joissa Karhutien ylitystarve koululaisille on ilmeinen. Ajonopeuksia koulun kohdalla on pyritty hillitsemään kahdella hidasteella.

Karhutie ei ole luonteeltaan pihakatumainen eikä se eroa muista tonttikaduista siten, että se voitaisiin muuttaa pihakaduksi ilman suuria rakenteellisia muutoksia. Karhutie välittää liikennettä myös alueen muille tonttikaduille, mikä heikentää sen soveltuvuutta pihakaduksi. Lisäksi Karhutiellä on paljon asukaspysäköintiä, jolloin pihakaduksi muuttaminen hankaloittaisi kadun asukkaiden arkea. Pihakadulla pysäköinti on sallittua vain merkillä osoitetuilla paikoilla ja silloinkin paikat varataan vieras- ja asiointipysäköintiin.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Maija Rekola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

maija.rekola(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566