Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/58

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 160

Sj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om en plan för genomförande av ungdomsgarantin

HEL 2011-006169 T 12 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Vt Kati Peltolan valtuustoaloite Kvsto 12.10.2011 asia 18

2

Henkilöstökeskuksen lausunto vt Kati Peltolan aloitteesta.pdf

3

Työllistämistoimikunnan lausunto 19.4.2012

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Det föreslås i motionen att stadens ska utarbeta en plan över anställda i närservicelokaler som tillsammans med brukarna sköter om upplåtelsen och underhållet av stadens olika lokaler. På detta sätt främjas sambruk av lokaler och sysselsättning av ungdomar som en del av samhällsgarantin för unga.

I de utlåtanden som getts med anledning av motionen anses samhällsgarantin för unga vara mycket viktig, likaså understöds sambruk av lokaler. Det anses också vara värt att utreda förslaget att anställa ungdomar som övervakare i lokalerna. Övervakningen av lokaler är dock organiserad på olika sätt, exempelvis köper utbildningsverket lokalövervakningen av Palmia. Inom ungdomsväsendet finns det inget behov av att anställa särskild övervakningspersonal.

Staden erbjuder tillsammans med arbets- och näringbyrån olika sysselsättningsmöjligheter för ungdomar antingen i stadens tjänst, inom den tredje sektorn eller i företag. De unga erbjuds t.ex. arbetspraktik, arbetslivsträning, läroavtalsutbildning och lönesubventionerat arbete. Det är viktigt att åtgärderna är skräddarsydda för ungdomarna, lämpliga i deras situation och sådana som främjar deras sysselsättning på lång sikt. För att samhällsgarantin för unga ska utfalla väl är det också viktigt att utbildningsgarantin, som är en del därav, blir genomförd. Enligt nuvarande beräkningar behöver Helsingfors ungefär tusen tilläggsplatser inom yrkesutbildningen för att alla unga helsingforsare ska kunna erbjudas en utbildningsplats på andra stadiet. Jämsides med detta bör staden på många olika sätt se till att ungdomarna kan erbjudas vägar till arbetslivet. Detta lyftes redan tydligt fram när förvaltningarna började förbereda stadsfullmäktiges nya strategiperiod. Likaså kommer en utredning av sambruket av lokaler att vara i fokus då förvaltningarna förbereder strategin. Personalcentralen har en viktig roll i utredningen till den del den gäller arbetskraftspolitiska åtgärder som stöder servicekoncepten för kvällsanvändningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Vt Kati Peltolan valtuustoaloite Kvsto 12.10.2011 asia 18

2

Henkilöstökeskuksen lausunto vt Kati Peltolan aloitteesta.pdf

3

Työllistämistoimikunnan lausunto 19.4.2012

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 522

HEL 2011-006169 T 12 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 52

HEL 2011-006169 T 12 04 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tilojen yhteiskäyttöä koko kaupunkitasolla tehostetaan ja kaikkien kaupungin tilojen tulee olla nykyistä yksinkertaisemmin asukkaiden saavutettavissa. Sähköiset järjestelmät helpottavat asukkaiden mahdollisuuksia kartoittaa vapaana olevia tiloja heille sopivana aikana. Sähköisten järjestelmien edelleen kehittäminen onkin tarkoituksenmukaisinta, jotta tilat saadaan tehokkaasti kaupunkilaisten käyttöön.

Tällä hetkellä yhteisöt ja yksityiset henkilöt voivat anoa koulujen ja oppilaitosten liikunta-, juhlasali- ja luokkatilojen käyttövuoroja illoiksi ja viikonlopuiksi. Varaukset tehdään sähköiseen webtimmi-varausjärjestelmään, josta näkyvät varattavat tilat ja tilojen käyttäjät. Kouluille ja oppilaitoksille, joilla tilat ovat iltakäytössä, opetusvirasto tilaa ostopalveluna iltavalvojan (vahtimestarin) Palmialta. Mikäli Palmian oma henkilöstö ei suorita iltavalvontaa, Palmia tilaa iltavalvojan Seure Oy:ltä.

Opetusvirasto perii tilojen käytöstä käyttäjältä tilamaksun, jonka suuruuden päättää opetuslautakunta. Käyttäjä maksaa osana tilamaksua iltavalvontapalvelut. Jotkin kouluista ovat omavalvontakouluja, jolloin tilan käyttäjä huolehtii itse valvonnasta. Käyttäjältä perittävä maksu on omavalvontakouluissa alhaisempi kuin valvontakouluissa. Kouluilla ja oppilaitoksilla on iltavalvojia ja opetusviraston talousarviossa on ollut usean vuoden ajan määräraha iltavalvonnan hankkimiseksi Palmialta. Vuoden 2012 talousarviossa iltavalvonnan hankkimiseen on budjetoitu 1 700 000 euroa.

Yhteiskuntatakuu takaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Keskeinen osa yhteiskuntatakuuta on koulutustakuu. Koulutustakuu takaa jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle toisen asteen koulutuspaikan.

Helsingin kaupunki tarjoaa 60 %:lle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta koulutuspaikan lukiossa. Ammatillisen koulutuksen paikkoja Helsingin kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämisluvassa 7 270, jotka riittävät vajaalle 25 %:lle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Helsingin kaupunki tulee edelleen hakemaan lisäpaikkoja ammatilliseen koulutukseen. Koulutustakuun turvaamiseksi on arvioitu tarvittavan 1 000 ammatillisen koulutuksen lisäpaikkaa.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että tilojen yhteiskäytön tehostamista kaupunkitasolla jatketaan ja selvitetään, miten nuorten työllistymistä ja yhteiskuntatakuun toteuttamista voitaisiin edistää tähän liittyen.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Anna Lyra-Katz, projektikoordinaattori, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

Susanna Sarvanto, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

susanna.sarvanto(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 29.03.2012 § 29

HEL 2011-006169 T 12 04 00

Päätös

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon loppuun lisätään seuraava kappale: "Nuorisolautakunta pitää kuitenkin tärkeänä kaupungin hallinnoimien tilojen yhteiskäytön kehittämistä yhdessä muiden hallintokuntien, helsinkiläisten järjestöjen ja paikallisten asukkaiden kanssa niin, että niiden käytettävyys lisääntyy nykyisestä. Lisäksi nuorisolautakunta suosittelee kaikkien kaupungin hallinnoimien ulkopuoliseen käyttöön sopivien tilojen listaamista yhden verkkosivun alle, jotta tilojen saatavuus ja varaaminen selkenevät entisestään niiden mahdollisille käyttäjille."

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Kati Peltolan ym. valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Helsingissä on yli 50 nuorisotilaa, jotka ovat säännöllisesti järjestöjen ja erilaisten asukasryhmien käytössä. Nuorisolautakunta muutti tilojen vuokrataksoja kokouksessaan 26.5.2011 siten, että nuorisoyhdistysten ja nuorisopiirijärjestöjen sekä nuorten ryhmien lisäksi myös muut helsinkiläiset järjestöt voivat käyttää tiloja maksutta. Nuorisotilojen ulkopuolinen käyttö on runsasta ja esimerkiksi vuonna 2011 tilastoitiin lähes 600 000 käyntikertaa, jotka ovat syntyneet järjestöjen ja muiden ryhmien käytöstä. Kasvua vuoteen 2010 on n. 8 %.

Nuorisotilat ovat avoinna arki-iltaisin ja osittain myös viikonloppuisin. Ulkopuolista käyttöä on erityisesti tiistai-iltaisin ja viikonloppuisin sekä aamupäivisin, mutta jonkin verran myös samanaikaisesti nuorisoasiainkeskuksen itse järjestämän toiminnan kanssa niissä nuorisotaloissa, joissa on erilliseen kokous- tai ryhmätoimintaan sopivia tiloja. Ryhmät käyttävät tiloja pääsääntöisesti omatoimisesti ja järjestelmä on toimiva. Poikkeuksena on Nuorten toimintakeskus Happi, jossa ulkopuolisten ryhmien varauksista ja palveluista huolehtimaan on palkattu vahtimestareita.

Nuorisoasiankeskus toteaa, että nuorisotilojen ulkopuolisen käytön osalta nykyinen järjestelmä on toimiva ja edullinen. Tilojen valvontaa varten ei nuorisoasiainkeskuksessa Nuorten toimintakeskus Happea lukuun ottamatta ole tarkoituksenmukaista palkata erillistä henkilökuntaa. Tilojen valvontatarve ajoittuu ainoastaan yhteen arki-iltaan ja osin viikonloppuihin, joten päätoimiselle vahtimestarille ei ole tarvetta. Nuorisotilat ovat esimerkiksi koulukiinteistöihin verrattuna pieniä ja helposti hallittavia, joten järjestöjen ja ryhmien tilakäyttö järjestyy omatoimisesti.

Nuorisolautakunta pitää kuitenkin tärkeänä kaupungin hallinnoimien tilojen yhteiskäytön kehittämistä yhdessä muiden hallintokuntien, helsinkiläisten järjestöjen ja paikallisten asukkaiden kanssa niin, että niiden käytettävyys lisääntyy nykyisestä. Lisäksi nuorisolautakunta suosittelee kaikkien kaupungin hallinnoimien ulkopuoliseen käyttöön sopivien tilojen listaamista yhden verkkosivun alle, jotta tilojen saatavuus ja varaaminen selkenevät entisestään niiden mahdollisille käyttäjille.

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Kati Peltolan ym. valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Helsingissä on yli 50 nuorisotilaa, jotka ovat säännöllisesti järjestöjen ja erilaisten asukasryhmien käytössä. Nuorisolautakunta muutti tilojen vuokrataksoja kokouksessaan 26.5.2011 siten, että nuorisoyhdistysten ja nuorisopiirijärjestöjen sekä nuorten ryhmien lisäksi myös muut helsinkiläiset järjestöt voivat käyttää tiloja maksutta. Nuorisotilojen ulkopuolinen käyttö on runsasta ja esimerkiksi vuonna 2011 tilastoitiin lähes 600 000 käyntikertaa, jotka ovat syntyneet järjestöjen ja muiden ryhmien käytöstä. Kasvua vuoteen 2010 on n. 8 %.

Nuorisotilat ovat avoinna arki-iltaisin ja osittain myös viikonloppuisin. Ulkopuolista käyttöä on erityisesti tiistai-iltaisin ja viikonloppuisin sekä aamupäivisin, mutta jonkin verran myös samanaikaisesti nuorisoasiainkeskuksen itse järjestämän toiminnan kanssa niissä nuorisotaloissa, joissa on erilliseen kokous- tai ryhmätoimintaan sopivia tiloja. Ryhmät käyttävät tiloja pääsääntöisesti omatoimisesti ja järjestelmä on toimiva. Poikkeuksena on Nuorten toimintakeskus Happi, jossa ulkopuolisten ryhmien varauksista ja palveluista huolehtimaan on palkattu vahtimestareita.

Nuorisoasiankeskus toteaa, että nuorisotilojen ulkopuolisen käytön osalta nykyinen järjestelmä on toimiva ja edullinen. Tilojen valvontaa varten ei nuorisoasiainkeskuksessa Nuorten toimintakeskus Happea lukuun ottamatta ole tarkoituksenmukaista palkata erillistä henkilökuntaa. Tilojen valvontatarve ajoittuu ainoastaan yhteen arki-iltaan ja osin viikonloppuihin, joten päätoimiselle vahtimestarille ei ole tarvetta. Nuorisotilat ovat esimerkiksi koulukiinteistöihin verrattuna pieniä ja helposti hallittavia, joten järjestöjen ja ryhmien tilakäyttö järjestyy omatoimisesti.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kari Naalisvaara

Lisätiedot

Merja Hovi, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566