Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/54

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 156

Stj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om ökade öppettider för nattkaféet Kalkkers för bostadslösa

HEL 2011-009194 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto m.fl. föreslår att Helsingfors stad ska bidra till att nattkaféet Kalkkers, som upprätthålls av Vailla vakinaista asuntoa ry, kan hålla öppet varje vecka alla nätter.

Stadsstyrelsen hänvisar till socialnämndens utlåtande och konstaterar att socialverket under hösten har effektiviserat användningen av boendeserviceplatserna inom missbrukarvården. Det har för alla kunnat erbjudas tillfällig inkvartering i servicecentret vid Sanduddsgatan. Läget för det tillfälliga boendet följs oavbrutet upp och vid behov har också tillfälliga platser ordnats.

Nattkaféet Kalkkers höll vintern 2012 öppet varje natt från början av januari till slutet av mars.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 518

HEL 2011-009194 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 21.02.2012 § 51

HEL 2011-009194 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa valtuutettu Alanko-Kahiluodon ym. valtuustoaloitteesta kaupungin- hallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Sosiaalilautakunta pitää Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n (VVA ry) Kalkkersin toimintaa arvokkaana. Yökahvila Kalkkers tarjoaa asunnottomille mahdollisuuden oleskella ja levätä kahvilassa yöaikaan. Muita palveluja ovat neuvonta ja ohjaus sekä akuutti kriisiapu yöaikaan. Viime syksynä Kalkkers oli auki joka toinen viikko. Tammikuussa 2012 Kalkkers on ollut avoinna viikon jokaisena yönä klo 22–06 välisenä aikana ja suunnitelmissa on jatkaa nykyisillä aukioloajoilla ainakin 5.3.2012 saakka. Vuonna 2011 VVA ry sai sosiaalilautakunnalta järjestöavustusta toimintamenoihinsa yhteensä 25 000 euroa ja Raha-automaattiyhdistys tuki järjestön toimintaa 514 000 eurolla.

Sosiaalilautakunta on tietoinen Helsingin vaikeasta asuntotilanteesta. Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa on tilapäiseen yöpymiseen tarkoitettuja asumispäivystyspaikkoja on kaikkiaan 60. Sosiaalivirasto on tehostanut syksyn aikana nykyisten päihdehuollon asumispalvelupaikkojen käyttöä. Kaikille on näin ollen pystytty tarjoamaan tarpeellinen majoitus Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa. Lisäksi sosiaalivirasto on varautunut järjestämään kaikissa olosuhteissa tarvittavia tilapäismajoituspaikkoja. Sosiaalilautakunta toteaa vielä, että tammikuun aikana sosiaalivirasto on järjestänyt uusia asumispaikkoja kaikkiaan 124 pitkäaikaisasunnottomalle.

Tämän vuoden aikana valmistuu 179 asuntoa pitkäaikaisasunnottomille ja tammikuussa 2013 valmistuu 116 asuntoa lisää. Näin ollen hyvin etenevä pitkäaikaisasunnottomuuden poistamishanke tulee vähentämään tilapäisasumisen tarvetta. Sosiaalivirasto seuraa päivittäin tilapäisasumisen tilannetta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyysi 28.11.2011 Helsingin Sanomien uutisointiin liittyen selvitystä sosiaaliviraston toimenpiteistä asunnottomien tilapäismajoituksen järjestämiseksi. Päätöksessään 26.1.2012 apulaisoikeusasiamies toteaa Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ryhtyneen tarpeellisiin toimiin asunnottomien tilapäismajoituksen turvaamiseksi eikä asia anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Käsittely

21.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Korjattu kirjoitusvirheenä esityslistan Esittelijä -osion ensimmäisessä virkkeessä esiintynyt päivämäärä  "31.5.2012" päivämääräksi: "16.3.2012"

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Kari Salovaara, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 42351

kari.salovaara(a)hel.fi

Mari Aalto, sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö, puhelin: 310 44650

mari.aalto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566