Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/12

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 114

Kj / Valtuutettu Pia Pakarisen aloite koskien ammatillisten oppilaitosten kokonaisvaltaista toimitilasuunnitelmaa

HEL 2011-004397 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Pia Pakarinen esittää aloitteessaan, että Tilakeskus ja Opetusvirasto laativat yhdessä mahdollisimman pian ammatillisia oppilaitoksia koskevan kokonaisvaltaisen, pitkän aikavälin toimitilasuunnitelman ja priorisoivat tilatarpeet.

Strategiaohjelman 2009-2012 mukaan kiinteistöviraston tilakeskus ja palvelut tuottavat hallintokunnat valmistelevat yhteistyönä palveluverkkojen merkittävät muutokset. Tilatarpeen ilmaantuessa selvitetään ensisijaisesti mahdollisuudet tilojen tiivistämiseen. Välttämättömät lisätilat pyritään löytämään ensisijaisesti yhteistyössä kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa kaupungin omista olemassa olevista tiloista.

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöviraston tilakeskus ja opetusvirasto yhdessä kartoittavat säännöllisin väliajoin ammatillisten oppilaitosten tilatarpeet, rakennusten kunnon ja eri koulutusalojen toimintojen kohdentamisen ammatillisien oppilaitoksien toimitilasuunnitelman kokonaisvaltaisen suunnitelman luomiseksi. Tarkoituksena on luopua väliaikaisratkaisuna olevista tilapäisjärjestelyistä ja korvata ne asianmukaisilla eri koulutusaloille soveltuvilla pysyväisratkaisuilla rakentamalla tasapainoinen ja elinvoimainen kolmen eri ammatillisen koulutusalan kokonaisuus. Esimerkkinä tästä pitkän aikavälin kokonaisvaltaisesta toimitilasuunnitelmasta on Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen toimintojen keskittäminen Holkkitielle.

Kaupunginhallitus haluaa lisäksi tuoda esille sen, että kaupungin suoraan omistamien ammatillisten oppilaitosten tilojen peruskorjaukset asetetaan tärkeysjärjestykseen talonrakennusten investointiohjelmassa muiden kohteiden tapaan siten että etusijalla ovat turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta välttämättömät korjaukset. Samoilla periaatteilla käsitellään investointiohjelman ulkopuolelta rahoitettavien kaupungin omistamien yhtiöiden rakennusten korjaukset.

Opetustoimelle taloussuunnitelmakaudelle 2012–2014 alkavaksi ohjelmoidusta perusparannushankkeista ovat merkittävimpiä Helsingin palvelualojen oppilaitoksen Roihuvuoren koulutusyksikkö ja Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen Käpylän koulutusyksikkö. Kaupungin omistamissa kiinteistöyhtiöiden kohteissa on vastaavalle ajanjaksolle suunniteltu palvelualojen tarpeisiin Meritalon tilamuutokset sekä Savonkadun toimipisteen korjaus- ja muutostyöt. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 476

HEL 2011-004397 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566