Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/43

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 145

Kaj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite Viikintien turvallisuuden parantamisesta

HEL 2012-000996 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto esittää aloitteessaan, että viimeistään valmisteltaessa vuoden 2013 taloussuunnitelmakauden budjettia tulisi varautua Viikintien turvallisuuden parantamiseen muun muassa nopeusnäyttötauluin, liikennevaloin sekä rakentamalla liikenneympyröitä ja alentamalla ajonopeuksia.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Viikintiellä otetaan käyttöön nopeusnäyttötaulu, jonka hankinta ajoittunee aikaisintaan loppuvuodelle 2012. Aloitteessa esitetty Viikintien nopeusrajoituksen laskeminen ei sen sijaan ole perusteltua, koska Viikintien liikennejärjestelyt ja fyysinen katuympäristö eivät nykyisellään tue 40 km/h:n nopeusrajoitusta, mikä luultavasti näkyisi nopeusrajoitusta suurempina ajonopeuksina.

Rakennusvirastosta saadun tiedon mukaan Viikintien ja Viilarintien kiertoliittymän rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2012 ja työ viimeistellään keväällä 2013. Viikintien ja Siilitien kiertoliittymän rakentaminen on ajoitettu viimeisimmässä rakennusviraston HKR-Rakennuttajan ja katu- ja puisto-osaston talousarvioehdotuksessa vuosille 2016-17. Sopulirinteen kohdan suojatien vilkkuvalo pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kohteen liikenteenohjaussuunnitelma on hyväksytty kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 507

HEL 2012-000996 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.03.2012 § 117

HEL 2012-000996 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Vuoden 2012 talousarviossa on varattu 2,16 miljoonaa euroa nykyisen katuverkon liikennejärjestelyihin, kuten liikenneturvallisuutta parantavien kiertoliittymien ja rakenteellisten hidasteiden rakentamiseen. Kiertoliittymän hinta on keskimäärin yli 500 000 euroa. Rakenteellisten hidasteiden kustannus vaihtelee töyssyn 2 000 eurosta korotetun liittymän 100 000 euroon.

Helsingissä on rakentamatta lähes 40 jo suunniteltua kiertoliittymää ja noin 150 rakenteellista hidastetta. Kiertoliittymistä puolet sijaitsee projektialueilla tai liittyy joukkoliikennehankkeisiin, jolloin ne toteutuvat hankkeen edellyttämässä aikataulussa. Muualla kiertoliittymiä toteutetaan liikennejärjestelyihin varatuista määrärahoista, joista pääosa kuluu pieniin rakenteellisiin parannuksiin liikenneympäristössä. Nykyisellä investointitasolla voidaan koko kaupunkiin rakentaa vuosittain 1-2 kiertoliittymää. Kiertoliittymien ja rakenteellisten hidasteiden nopeampi toteuttaminen edellyttäisi määrärahojen tasokorotusta.

Viilarintien ja Viikintien liikennejärjestelyistä on tullut viime vuosina paljon palautetta. Viilarintien liikennesuunnitelma (Kslk 24.11.2005) sisältää Viikintien ja Viilaritien liittymän muuttamisen kiertoliittymäksi, Viilaritien itäreunalla kulkevan pyörätien leventämisen sekä Viilarintien ja Kauppamyllyntien liittymän muuttamisen kiertoliittymäksi. Rakennusvirasto laatii parhaillaan katusuunnitelmaa Viikintien ja Viilarintien kiertoliittymästä. Tämän hetkisen käsityksen mukaan rakentaminen alkaa kesällä 2012. Sen alustava kustannusarvio on noin 500 000 euroa.

Siilitien pyörätiejärjestelyistä päättäessään 25.3.2004 kaupunkisuunnittelulautakunta päätti myös Viikintien ja Siilitien kiertoliittymän rakentamisesta. Kiertoliittymästä on valmis katusuunnitelma. Kiertoliittymän kustannusarvio on noin 800 000 euroa ja se odottaa edelleen toteuttamista.

Viikintie on pääkatu, jolla nopeusrajoitus on joko 50 km/h tai 60 km/h. Sopulirinteen asuinalueen kohdalla olevalla suojatiellä, jossa kohtalokas onnettomuus tammikuussa 2012 tapahtui, nopeusrajoitus on laskettu 50 km/h:iin (Kslk 19.11.2009), mikä on yleisin nopeusrajoitus Helsingin pääkaduilla. Liikennejärjestelyiden tulee olla sen luonteisia, että autoilijan on luontevaa ajaa nopeusrajoituksen mukaista nopeutta. Viikintiellä liikennejärjestelyt eivät tue alempaa nopeusrajoitusta, mikä osittain johtuu toteuttamattomista kiertoliittymistä.

Onnettomuuspaikan suojatielle rakennettiin keskikoroke vuonna 2002, mitä ennen paikalla oli suojatie ilman keskikoroketta. Suojatiellä ei ole tapahtunut muita poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia viimeisen viiden vuoden aikana. Kohtaan on mahdollista rakentaa suojatievalot. Tämä vaatii mm. koirien agility-alueelle johtavan liittymän siirtämistä. Alustava kustannusarvio hankkeelle on noin 70 000 euroa, mistä jalankulkuvalojen osuus on noin puolet. Suunnittelua ei ole aloitettu eikä investointiohjelmassa ole varauduttu hankkeeseen.

Kaupunki testasi talvella 2010-2011 kolmen eri valmistajan suojateiden huomiovaloja. Testikohteissa huomiovalot eivät juuri vaikuttaneet väistämiskäyttäytymiseen ja niiden toimivuuden todettiin riippuvan liikaa ulkoisista tekijöistä. Talveksi 2011-2012 huomiovalot siirrettiin uusiin kohteisiin, joissa ulkoiset häiriötekijät ovat vähäisempiä. Huomiovaloista saatavien kokemusten perusteella päätetään niiden laajamittaisemmasta käytöstä myöhemmin.

Helsinkiin hankittiin ensimmäiset nopeusnäyttötaulut talvella 2008-2009. Tällä hetkellä tauluja on 55 kappaletta. Näyttötaulujen käytöstä on saatu hyviä kokemuksia ja positiivista palautetta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti (Kslk 5.11.2009 Periaatteet ajonopeuksien hallitsemiseksi Helsingissä) uusia nopeusnäyttötauluja hankitaan vuosittain noin 20 kappaletta. Viikintie on yksi jatkossa toteutettavista kohteista. Tällöin kyseeseen tulee joko Viikintien peltojen kohdalla oleva suora tai Viikintie välillä Viilaritie ja Siilitie. Koska valtaosa vuonna 2011 päätettyjen näyttöjen (joihin Viikintie ei kuulunut) hankinnasta siirtyi tälle vuodelle, ajoittuu Viikintien näyttötaulun hankinta aikaisintaan loppuvuodelle 2012.

Huomiovalot ja nopeusnäytöt ovat halpa keino parantaa liikenneturvallisuutta. Laajamittaisemmassa käyttöönotossa täytyy määrärahoissa hankinta- ja rakennuskustannusten lisäksi ottaa huomioon laitteiden huolto- ja ylläpitokustannukset, jotta voidaan taata laitteiden luotettava toimivuus.

Helsingin kaupunki tekee aktiivisesti työtä kunnallisen kameravalvonnan mahdollistamiseksi lainsäädännössä. Tavoitteena on sisällyttää kunnallista kameravalvontaa koskeva merkittävä edistysaskel huhtikuussa julkaistavaan valtioneuvoston liikennepoliittiseen selontekoon. Aihetta koskien on kevään aikana neuvoteltu mm. Liikenne- ja viestintäministeriön ja poliisin kanssa. Kaupunki on toistaiseksi hankkinut poliisin käyttöön neljä kiinteää automaattista liikennevalvontakameraa. Liikennesuunnitteluosasto tekee esitykset uusista valvontapaikoista neuvoteltuaan ensin poliisin kanssa. Aluksi on tarkoituksenmukaista painottaa kameravalvontaa keskustaan, jossa onnettomuustiheys on kaikkein suurin ja muiden liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen vaikeaa.

Päätösjakelu:

-        kaupunginhallitus

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566