Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/31

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 133

Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite metron iltaliikenteen lisäämisestä

HEL 2011-009188 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

2

HSLn lausunto 25.1.2012

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tuomo Valokainen esittää aloitteessaan metron iltaliikenteen lisäämistä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että metron liikennöintiajan jatkaminen nykyisestä ei ole taloudellisesti perusteltua. Liikennöintiajan jatkaminen olisi kallista erityisesti liityntäbussiliikenteen järjestämisestä ja metroasemien aukipitämisestä aiheutuvien kustannusten vuoksi. Lisäksi aukipitäminen lisäisi vartiointi- ja siivouskuluja.

Suurten tapahtumien yhteydessä sen sijaan on tarkoituksenmukaista laajentaa liikennettä liikennöintiaikaa jatkamalla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

2

HSLn lausunto 25.1.2012

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 495

HEL 2011-009188 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 20.01.2012 § 12

HEL 2011-009188 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa metron iltaliikenteen lisäämistä koskevasta aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Metroliikenteen liikennöintiajan määrittäminen kuuluu HSL:n toimivaltaan. Liikennöintiajan pidentäminen vaikuttaa kuitenkin oleellisesti metron muuhunkin toimintaan.

Metro liikennöi nykyisin siten, että viimeinen metro lähtee Ruoholahdesta itään klo 23.26. Tämän jälkeen itään liikennöidään yöbusseilla, jotka liikennöivät arkiöinä noin 1.30:een ja viikonloppuöinä klo 4:ään. Matkustajamäärät ovat klo 23.30 jälkeen niin pienet, että metron kapasiteetti olisi ylimitoitettu paitsi arkisin myös viikonloppuisin.

Metron liikennöintiajan jatkaminen olisi kallista varsinaisten liikennöintikustannusten lisäksi tulevien liityntäbussiliikenteen järjestämisestä ja metroasemien auki pitämisestä aiheutuvien kustannusten johdosta.

Toteutetuissa jatketun metroliikenteen kokeilussa vartijoiden ja siivoojien normaaleja työvuoroja on pidennetty ja aluevalvontakeskukseen on otettu yksi henkilö lisää. Jos liikennöintiä jatkettaisiin kahdella ja puolella tunnilla joka päivä, olisivat asemien lisäkustannukset noin 90.000 euroa/kk ja liikennöintikustannusten lisäys noin 160.000 euroa/kk. Liikennöinnin jatkaminen lyhentäisi vaunujen siivous- ja huoltoaikaa yöllä. Erityisesti viikonloppuisin siivoustarve on keskimääräistä selvästi suurempi.

Jatkettu liikennöinti vähentäisi oleellisesti ratatöihin käytettävissä olevaa aikaa. Nykyisin sitä on noin 5 tuntia yössä, pidennys puolittaisi ajan. Lähivuosina nykyistä rataverkkoa käytettäneen paljon Länsimetron rakentamiseen liittyvissä kuljetuksissa. Näiden toteutus vaarantuu, jos liikennettä jatketaan.

Suurten tapahtumien yhteydessä metron liikennettä on tarkoituksenmukaista myös jatkossa laajentaa normaalia liikennöintiaikaa jatkamalla. Metron suuri kapasiteetti tarjoaa näissä poikkeustilanteissa joukkoliikennepalvelun, jota on vaikea hoitaa tasokkaasti bussiliikenteellä. Lisäkustannusta voidaan suurten tapahtumien ollessa kyseessä pitää kohtuullisena.

Esittelijä

metroliikennejohtaja

Tapio Hölttä

Lisätiedot

Tapio Hölttä, metroliikennejohtaja, puhelin: 310 35683

tapio.holtta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566