Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/42

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 144

Kaj / Valtuutettu Kauko Koskisen aloite jalankulkijoiden turvallisuuden parantamisesta

HEL 2012-000998 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Kauko Koskinen esittää aloitteessaan, että huomiovaloja tulisi lisätä suojateiden yhteyteen vaarallisissa tienylityspaikoissa jalankulkijoiden turvallisuuden parantamiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että huomiovalot ovat sinällään edullinen keino lisätä jalankulkijoiden näkyvyyttä pimeillä suojateillä. Kaupungilla on tällä hetkellä käytössä yhden laitevalmistajan huomiovaloja ja se hankkinee koekäyttöön vielä kaksi kappaletta valoja toiselta laitevalmistajalta. Näistä tehdyn vertailun ja saatujen kokemusten perusteella päätetään huomiovalojen laajamittaisemmasta käytöstä Helsingissä. Tässä yhteydessä tulee hankintakustannusten lisäksi ottaa huomioon myös laitteiden huoltokustannukset, jotta voidaan taata laitteiden toimivuus kattavasti.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 506

HEL 2012-000998 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.03.2012 § 115

HEL 2012-000998 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Kaupunki testasi talvella 2010 - 2011 kolmen eri laitevalmistajan suojateiden huomiovaloja. Testikohteissa huomiovalot eivät juuri vaikuttaneet autoilijoiden väistämiskäyttäytymiseen ja myös niiden toimivuuden todettiin riippuvan liikaa ulkoisista tekijöistä. Talveksi 2011 - 2012 huomiovalot siirrettiin uusiin kohteisiin, joissa ulkoiset häiriötekijät ovat vähäisempiä. Näissä kohteissa pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan satunnaisen jalankulkijan näkyvyyteen.

Kaupungilla on tällä hetkellä käytössä yhden laitevalmistajan huomiovaloja. Kaupunki hankkinee vielä koekäyttöön kaksi kappaletta toisen laitevalmistajan valmistamia huomiovaloja. Näistä saadun vertailun ja kokemusten perusteella päätetään huomiovalojen laajamittaisemmasta käytöstä Helsingissä.

Huomiovalot sinällään ovat halpa keino lisätä jalankulkijoiden näkyvyyttä pimeillä suojateillä. Laajamittaisemmassa käyttöönotossa täytyy hankintakustannusten lisäksi ottaa huomioon myös laitteiden huoltokustannukset, jotta voidaan taata laitteiden toimivuus kattavasti.

Päätösjakelu:

-        kaupunginhallitus

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Sakari Montonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

sakari.montonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566