Helsingfors stad

Protokoll

4/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj /4

 

29.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 50

Fullmäktigeledamoten Markku Vuorinen ansluter sig till Centerns fullmäktigegrupp

Beslut

Ordföranden konstaterade att ledamoten Markku Vuorinen har lämnat in en anmälan om att han ansluter sig till Centerns fullmäktigegrupp och likaså har det inlämnats ett skriftligt godkännande från Centerns fullmäktigegrupp.

Bilagor

1

Markku Vuorisen liittyminen Keskustan valtuustoryhmään

 

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566