Helsingfors stad

Protokoll

4/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

29.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 54

Lån och borgen till Urheiluhallit Oy

HEL 2011-000551 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att stadssekreterare Hannu Hyttinen var jävig och inte deltog i behandlingen av ärendet.

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Urheiluhallit Oy ett lån på 600 000 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för ombyggnad av bassängsalen i Malms simhall, utan säkerhet och på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i lika stora amorteringar inom 20 år, dock så att de tre första åren är amorteringsfria.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Specialvillkor: Lånekostnaderna ingår i det årliga understödet till bolaget.

Dessutom gäller de allmänna lånevillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

Stadsfullmäktige beslutade också bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning bevilja Urheiluhallit Oy proprieborgen för penninginrättningslån på högst 900 000 euro utan motsäkerhet, varvid borgen utöver själva lånen ska omfatta räntor och eventuella indrivningskostnader.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Bilagor

1

Liikuntalautakunnan lausunto 21.6.2011

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja Urheiluhallit Oy ett lån på 600 000 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för ombyggnad av bassängsalen i Malms simhall, utan säkerhet och på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i lika stora amorteringar inom 20 år, dock så att de tre första åren är amorteringsfria.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Specialvillkor: Lånekostnaderna ingår i det årliga understödet till bolaget.

Dessutom gäller de allmänna lånevillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

Stadsfullmäktige beslutar också bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning bevilja Urheiluhallit Oy proprieborgen för penninginrättningslån på högst 900 000 euro utan motsäkerhet, varvid borgen utöver själva lånen ska omfatta räntor och eventuella indrivningskostnader.

Sammandrag

Urheiluhallit Oy:s verksamhetshelhet omfattar sju vattenidrottscentrum och Böle idrottshall. Bolaget tillhandahåller idrottstjänster på Helsingfors idrottshus, Tölö idrottshus och Böle idrottshus och i simhallarna i Malm, Gårdsbacka och Brobacka. Staden äger 51,3 % av Urheiluhallit Oy:s aktier och resten ägs av tolv nationella specialidrottsförbund, Urheiluopistosäätiö och Helsingin NMKY.

Malms simhall togs i bruk år 1983. Byggnaden har en stor bassäng och separata plask-, undervisnings- och kallvattenbassänger. Simhallen har också ett gym och en idrottssal. Malms simhall byggdes om senast år 2000, då omklädningsrummen och basturna renoverades och det byggdes en kallvattenbassäng.

Avsikten är att inleda hallens ombyggnad i juni 2012 och den väntas bli färdig i slutet av juni 2013. Under ombyggnaden renoveras bassängkonstruktionerna i dåligt skick, golvnivåerna i bassänghallen och pelarna av armerad betong. Samtidigt saneras vattenbehandlingssystemet. Bassängsalens yttre glasväggar byts ut mot mer energieffektiva väggar.

De sammanlagda kostnaderna för projektet uppgår till 1 800 000 euro exklusive mervärdesskatt och de ska finansieras enligt följande:

Banklån

900 000

Lån av staden

600 000

Egen finansiering

300 000

Sammanlagt

EUR 1 800 000

 

Enligt de nuvarande beräkningarna ökar de ansökta lånen inte Urheiluhallit Oy:s behov av årligt understöd för idrottsanläggningar eftersom bolagets övriga kapitalkostnader sjunker räknat från 2013.

Föredraganden

Stadsstyrelsen anser det som motiverat att bevilja lånet och borgen med hänvisning till idrottsnämndens utlåtande. Lånet och borgen ska beviljas utan motsäkerhet eftersom bolaget hör till stadskoncernen. Dessutom kommer lånekostnaderna årligen att beaktas i stadens understöd. Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar har tillgångar på 14,6 mn euro för beviljande av lån.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Bilagor

1

Liikuntalautakunnan lausunto 21.6.2011

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

 

För kännedom

Liikuntalautakunta

Oikeuspalvelut

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2012 § 179

HEL 2011-000551 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Urheiluhallit Oy:lle 600 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista ilman vakuutta Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että kolme ensimmäistä vuotta on vapaavuosia.

Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruinen korko.

Lainan erityisehto: Lainanhoitokustannukset sisällytetään yhtiölle vuosittain myönnettävään avustukseen.

Lisäksi noudatetaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 hyväksymiä yleisiä lainaehtoja.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin omavelkaisen takauksen Urheiluhallit Oy:n saamien enintään 900 000 euron suuruisten rahalaitoslainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Käsittely

20.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566