Helsingfors stad

Protokoll

4/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/11

 

29.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 58

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 27 motioner

HEL 2012-003443, 2012-003444, 2012-003464, 2012-003465, 2012-003466, 2012-003445, 2012-003446, 2012-003447, 2012-003448, 2012-003449, 2012-003450, 2012-003451, 2012-003467, 2012-003468, 2012-003469, 2012-003452, 2012-003453, 2012-003454, 2012-003470, 2012-003471, 2012-003472, 2012-003475, 2012-003476, 2012-003477, 2012-003479, 2012-003481, 2012-003482

Beslut

1.     Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om ett anslag för ett matkulturprogram i syfte att öka stadsodlingen
 

2.     Budgetmotion av ledamoten Juha Hakola m.fl. om en cirkulationsplats i korsningen Viksvägen/Filarvägen
 

3.     Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om införande av tarmcancerscreening
 

4.     Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om asfaltering av grusvägar
 

5.     Budgetmotion av ledamoten Annika Andersson m.fl. om ett försök med moduldaghemsenheter
 

6.     Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om turintervallerna, informationen på ljustavlorna och ändhållplatsen för busslinje 56
 

7.     Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om verksamhetens och måltidernas omfattning i lekparkerna på sommaren
 

8.     Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om säkerställande av dagvårdens kvalitet
 

9.     Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om anställning av mer skolhälsovårdspersonal och fler skolpsykologer
 

10. Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om en hållplats till för spårvägslinjerna 6 och 8
 

11. Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo om tidigareläggning av projektet för en ungdomsgård i Vik
 

12. Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om en mångsidigare spårvägslinje 1
 

13. Budgetmotion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om ett invånarkonto för underlättande av transaktioner
 

14. Budgetmotion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om en nybyggnad i lekparken Stormyren
 

15. Budgetmotion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om förbättrad trivsel i Britas friluftspark
 

16. Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om lån för gruppbyggen
 

17. Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om höjning av anslaget för social kreditgivning
 

18. Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om ett anslag för idrottshallen vid Mejselvägen i Malm
 

19. Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om skäligare boendekostnader
 

20. Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om biljettpriserna inom kollektivtrafiken
 

21. Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om bättre löner för stadens anställda
 

22. Motion av ledamoten Sanna Hellström m.fl. om möjligheten att dra nytta av de snörika vintrarna
 

23. Motion av ledamoten Mirka Vainikka m.fl. om underlättande av återvinning
 

24. Motion av ledamoten Anu Korppi-Koskela m.fl. om belysningen i lekparkerna
 

25. Motion av ledamoten Ilkka Taipale m.fl. om begravningstjänster för muslimer
 

26. Motion av ledamoten Antti Vuorela om lokaler för hobbygrupper i stället för lokalerna på Malms rekreationscenter
 

27. Motion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om jämbördigt serviceboende på stadens tomter

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566