Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

29.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 52

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

HEL 2012-001125 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti todeta, ettei kaupunginjohtaja Jussi Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

Kaupunginvaltuusto päätti valita kauppatieteiden maisteri Jussi Pajusen 1.6.2012 avoimeksi tulevaan kaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli valituksi tulee henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan valittaessa, ottaminen on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli valituksi tulee henkilö, joka saavuttaa 68 vuoden iän ennen seitsemän vuoden määräajan umpeen kulumista, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun valittu henkilö täyttää 68 vuotta.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä käsittelyjärjestys kuului seuraavasti:

Asiassa sallitaan ensin keskustelu.

Mikäli valtuusto on yksimielinen, voidaan valinnasta päättää ilman varsinaista vaalitoimitusta.

Vaali on kuntalain 60 §:n 4 momentin nojalla vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Tatu Rauhamäki ehdottanut, että kaupunginjohtajan virkaan otettaisiin kauppatieteiden maisteri Jussi Pajunen seitsemän vuoden määräajaksi 1.6.2012 lukien.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Koska muita ehdotuksia ei tehty, kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita kauppatieteiden maisteri Jussi Pajusen 1.6.2012 avoimeksi tulevaan kaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhdistelmä hakijoiden ansioista

2

Oheismateriaalia

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

 

Muut virkaa hakeneet

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee toimittaa kaupunginjohtajan vaalin 1.6.2012 avoimeksi tulevaan kaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli valituksi tulee henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan valittaessa, ottaminen on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli valituksi tulee henkilö, joka saavuttaa 68 vuoden iän ennen seitsemän vuoden määrä-ajan umpeen kulumista, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun valittu henkilö täyttää 68 vuotta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että 1.6.2012 avoimeksi tuleva kaupunginjohtajan virka on ollut haettavana 8.2.2012 päättynein hakuajoin seitsemän vuoden määräajaksi.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginjohtajan pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Kunnan päättämän erityisen kelpoisuuden lisäksi virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Valitsijan tulee kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

Hakuajan kuluessa jätettiin 4 hakemusta. Hakijoiden ansioista on laadittu yhdistelmä. Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaupunginvaltuuston kokouksessa ja sitä ennen hallintokeskuksessa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan kaupunginjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Jollei kaupunginjohtajan vaalissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Kaupungin palvelukseen ottamisen edellytyksenä on, että virkaan valittava henkilö antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin tai tutkimuksiin. Mikäli valituksi tulee henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan valittaessa, on kaupunginvaltuuston samalla päätettävä, että vaali toimitetaan ehdollisena. Ottaminen on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Mikäli valituksi tulee henkilö, joka saavuttaa 68 vuoden iän ennen seitsemän vuoden määräajan umpeen kulumista, kaupunginvaltuuston on lisäksi päätettävä, että virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun valittu henkilö täyttää 68 vuotta.

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että kaupunginjohtajan kokonaispalkkaus ilman luontaisetuja on 14 422,50 euroa kuukaudelta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhdistelmä hakijoiden ansioista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

 

Muut virkaa hakeneet

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2012 § 157

HEL 2012-001125 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee toimittaa kaupunginjohtajan vaalin 1.6.2012 avoimeksi tulevaan kaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli valituksi tulee henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan valittaessa, ottaminen on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli valituksi tulee henkilö, joka saavuttaa 68 vuoden iän ennen seitsemän vuoden määrä-ajan umpeen kulumista, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun valittu henkilö täyttää 68 vuotta.

Käsittely

13.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566