Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj /4

 

29.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 50

Valtuutettu Markku Vuorisen liittyminen Keskustan valtuustoryhmään

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Markku Vuorinen on jättänyt ilmoituksen liittymisestään Keskustan valtuustoryhmään samoin kuin on jätetty Keskustan valtuustoryhmän hyväksymisilmoitus.

Liitteet

1

Markku Vuorisen liittyminen Keskustan valtuustoryhmään

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566