Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/11

 

29.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 58

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 27 aloitetta

HEL 2012-003443, 2012-003444, 2012-003464, 2012-003465, 2012-003466, 2012-003445, 2012-003446, 2012-003447, 2012-003448, 2012-003449, 2012-003450, 2012-003451, 2012-003467, 2012-003468, 2012-003469, 2012-003452, 2012-003453, 2012-003454, 2012-003470, 2012-003471, 2012-003472, 2012-003475, 2012-003476, 2012-003477, 2012-003479, 2012-003481, 2012-003482

Päätös

1.     Vt. Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloite ruokakulttuuriohjelman määrärahasta kaupunkiviljelyn lisäämiseksi
 

2.     Vt. Juha Hakolan ym. talousarvioaloite Viikintien ja Viilarintien liikenneympyrästä
 

3.     Vt. Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite suolistosyövän seulonnan käynnistämisestä
 

4.     Vt. Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite sorateiden asfaltoimisesta
 

5.     Vt. Annika Anderssonin ym. talousarvioaloite moduulipäiväkotiyksikköjen koekäyttöön otosta
 

6.     Vt. Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloite bussilinjan numero 56 vuoroväleistä, valotauluista ja päätepysäkistä
 

7.     Vt. Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloite leikkipuistojen kesätoiminnan ja -ruokailun kattavuudesta
 

8.     Vt. Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloite päivähoidon laadun varmistamisesta
 

9.     Vt. Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloite kouluterveydenhoidon henkilöstön ja koulupsykologien palkkaamisesta
 

10. Vt. Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloite raitiovaunulinjojen 6 ja 8 lisäpysäkistä
 

11. Vt. Sirkku Ingervon  talousarvioaloite Viikin nuorisotilahankkeen aikaistamisesta
 

12. Vt. Sirkku Ingervon  ym. talousarvioaloite raitiovaunulinja 1:n monipuolistamisesta
 

13. Vt. Elina Moision ym. talousarvioaloite kaupunkilaistilistä asioinnin helpottamiseksi
 

14. Vt. Sanna Vesikansan ym. talousarvioaloite leikkipuisto Isonnevan uudisrakennuksesta
 

15. Vt. Sanna Vesikansan ym. talousarvioaloite Pirkkolan ulkoilupuiston viihtyvyyden parantamisesta
 

16. Vt. Tea Vikstedtin ym. talousarvioaloite myönnettävistä lainoista ryhmärakennuttajille
 

17. Vt. Tea Vikstedtin ym. talousarvioaloite sosiaalisen luototuksen määrärahan korotuksesta
 

18. Vt. Tea Vikstedtin ym. talousarvioaloite Malmin Talttatien urheiluhallin määrärahasta
 

19. Vt. Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite asumiskustannusten kohtuullistamisesta
 

20. Vt. Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite joukkoliikenteen lippujen hinnoista
 

21. Vt. Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite kaupungin työntekijöiden palkkojen parantamisesta
 

22. Vt. Sanna Hellströmin ym. aloite runsaslumisten talvien hyödyntämisestä
 

23. Vt. Mirka Vainikan ym. aloite kierrätyksen helpottamisesta
 

24. Vt. Anu Korppi-Koskelan ym. aloite leikkipuistojen valaistuksesta
 

25. Vt. Ilkka Taipaleen ym. aloite muslimien hautauspalveluista
 

26. Vt. Antti Vuorelan aloite Malmin virkistyskeskuksen korvaavien tilojen osoittamisesta harrastusryhmille
 

27. Vt. Kati Peltolan ym. aloite tasa-arvoisesta palveluasumisesta kaupungin tonteilla

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566