Helsingfors stad

Protokoll

2/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/11

 

01.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 27

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem motioner

HEL 2012-001788, 2012-001789, 2012-001790, 2012-001791, 2012-001792

Beslut

1.     Budgetmotion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om fler anställda inom dagvården, skolorna och social- och hälsostationerna och om ökat serviceboende
 

2.     Budgetmotion av ledamoten Sture Gadd m.fl. om inrättande av en tjänst som invandrarplanerare
 

3.     Motion av ledamoten Jarmo Nieminen m.fl. om förlängd arrendetid för markområden som utarrenderas till idrottsföreningar
 

4.     Motion av ledamoten Mirka Vainikka m.fl. om uppföljning av konkurrensutsättningen
 

5.     Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om tryggande av närservicen vid omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566