Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/8

 

01.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 24

Kaarelan tontin 33037/3 vuokrausperusteet

HEL 2011-008245 T 10 01 01 02

33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin nro 33037 tontti nro 3; Maununnevantie 1

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin nro 33037 tontin nro 3 (osoite Maununnevantie 1, pinta-ala 4 614 m²) kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 28 euroa.

2                   

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Kaavakartta

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin nro 33037 tontin nro 3 (osoite Maununnevantie 1, pinta-ala 4 614 m²) kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 28 euroa.

2                   

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

Hanke

Tontti 33037/3 on varattu asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2012. Tontille tulee siksi vahvistaa vuokrausperusteet. 

Asemakaava- ja tonttitiedot

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 33037/3 on enintään kolmikerroksisten asuinrakennusten korttelialuetta (A III). Tontin rakennusoikeus on 2 307 k-m² ja pinta ala 4 614 m² (e=0.5). Mörssäriaukion puolelle ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettava liike- ja toimistotiloja tai asukkaiden yhteistiloja vähintään 200 k-m².

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa yhteisiä asumista palvelevia varasto-, huolto-, harraste-, sauna- ym. tiloja rakennusten kaikkiin kerroksiin ja ullakolle enintään 15 % kerrosalasta.

Autopaikat sijoitetaan tontille.

Vuokrausperusteet

Tontille 33037/3 esitettävien vuokrausperusteiden mukaan vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 28 euroa. Hintatasossa 10/2011 (ind. 1827) laskettu kerrosneliömetrihinta on 512 euroa.

Esitetty vuokrausperuste on tontin käyttötarkoitus ja sijainti huomioon ottaen vertailukelpoinen vastaavien viimeaikaisten vuokrausperustepäätösten kanssa.

Tontista peritään valtion korkotuen johdosta alennettua maanvuokraa, joka on 80 % vapaarahoitteisesta maanvuokrasta.

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on ARA-alennus huomioiden 1,64 e/kk/m².

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Kaavakartta

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.01.2012 § 39

HEL 2011-008245 T 10 01 01 02

33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin nro 33037 tontti nro 3; Maununnevantie 1

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin nro 33037 tontin nro 3 (osoite Maununnevantie 1, pinta-ala 4 614 m²) kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 28 euroa.

2                   

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 01.12.2011 § 570

HEL 2011-008245 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G6 P4, Maununnevantie 1

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin vuokraamaan 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin nro 33037 tontti nro 3 (osoite Maununnevantie 1, pinta-ala 4 614 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 28 euroa.

2                   

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Käsittely

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Juhani Tuuttila (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Esittelijä

virastopäällikkö

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566