Helsingfors stad

Protokoll

2/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

01.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 20

Överskridning av anslag, fastställande av ett verksamhetsbidrag respektive överföring av anslag och ändring av anslagsdisponeringen i 2011 års budget

HEL 2011-010088 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen, nämnden för allmänna arbeten, räddningsnämnden, socialnämnden, hälsovårdsnämnden, direktionen för stadsorkestern, direktionen för djurgården, direktionen för finska arbetarinstitutet, kultur- och biblioteksnämnden, ungdomsnämnden, personalcentralen, företagshälsovårdscentralen och fastighetsnämnden att överskrida anslag, fastställa ett verksamhetsbidrag respektive överföra anslag och ändra anslagsdisponeringen i 2011 års budget på följande sätt:

Kapitel/ moment 

 

euro

 

Anslagsöverskridningar

 

2 09 01

Underhåll av gatu- och grönområden, allmän förvaltning

12 900 000

2 35

Räddningsverket

250 000

3 11 01

Socialverket

17 300 000

3 11 02

Utkomststöd

8 030 000

3 21 02

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

14 600 000

4 11

Finska arbetarinstitutet

180 000

4 15

Stadsbiblioteket

750 000

4 31

Ungdomsväsendet

150 000

4 52 10

Personalbiljett

600 000

 

 

 

 

Driftsekonomidelen sammanlagt

54 760 000

 

 

 

8 01 01

Fast egendom, köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition

377 000

8 02 02

Husbyggnad, reparationsprojekt vid lokalcentralen

6 000 000

8 09 26

Grundanskaffning av lös egendom, stadsorkestern

680 000

8 22 19

Värdepapper, till Stns disposition

5 048 000

 

 

 

 

Investeringsdelen sammanlagt

12 105 000

 

 

 

 

Fastställande av ett verksamhetsbidrag

 

5 21 03

Lokalcentralen

180 249 000

 

 

 

 

Anslagsöverföringar och ändringar i anslagsdisponeringen

 

8 02 01

Husbyggnad, ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen

–7 000 000

8 02 02

Husbyggnad, reparationsprojekt vid lokalcentralen

+7 000 000

8 29 03

Övrig kapitalhushållning, projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition

–500 000

3 11 01

Socialverket

+500 000

4 21

Högholmens djurgård

–29 000

8 09 23

Grundanskaffning av lös egendom, Högholmens djurgård

+29 000

4 19 01

Stadsorkestern

–2 650 000

8 09 26

Grundanskaffning av lös egendom, stadsorkestern

+2 650 000

4 53

Företagshälsovårdscentralen

–56 000

8 09 28

Grundanskaffning av lös egendom, företagshälsovårdscentralen 

+56 000

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Jaakkola, planeringschef, telefon: 310 70869

timo.jaakkola(a)hel.fi

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Pelastuslaitos ylitysesitys

2

Sosiaalilautakunta ylitysoikeuden hakeminen

3

Nuorisotoimi ylitysoikeuden hakeminen

4

Henkilöstökeskus ylitysoikeuden hakeminen

5

Kaupunginorkesteri ylitysesitys ja määrärahansiirto

6

Kaapelitalo Suvilahti SVOP

7

Helsingin Musiikkitalo Luovutuskirja allekirjoitettu

8

Palveluasunnot apporttisopimus

9

Eläintarhan johtokunta ylitysoikeuden hakeminen

10

Työterveyskeskus käyttötarkoituksen muutosesitys

11

Kaupunginkirjasto ylitysesitys

12

Suomenkielinen työväenopisto ylitysoikeuden hakeminen

13

Tilakeskus sitova toimintakate

14

Tilakeskus investointimäärärahojen siirto ja ylitys

15

Rakennusvirasto ylitysesitys

16

Kiinteistövirasto kiinteistöjen ostot ja lunastukset ylitysesitys

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen, nämnden för allmänna arbeten, räddningsnämnden, socialnämnden, hälsovårdsnämnden, direktionen för stadsorkestern, direktionen för djurgården, direktionen för finska arbetarinstitutet, kultur- och biblioteksnämnden, ungdomsnämnden, personalcentralen, företagshälsovårdscentralen och fastighetsnämnden att överskrida anslag, fastställa ett verksamhetsbidrag respektive överföra anslag och ändra anslagsdisponeringen i 2011 års budget på följande sätt:

Kapitel/ moment 

 

euro

 

Anslagsöverskridningar

 

2 09 01

Underhåll av gatu- och grönområden, allmän förvaltning

12 900 000

2 35

Räddningsverket

250 000

3 11 01

Socialverket

17 300 000

3 11 02

Utkomststöd

8 030 000

3 21 02

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

14 600 000

4 11

Finska arbetarinstitutet

180 000

4 15

Stadsbiblioteket

750 000

4 31

Ungdomsväsendet

150 000

4 52 10

Personalbiljett

600 000

 

 

 

 

Driftsekonomidelen sammanlagt

54 760 000

 

 

 

8 01 01

Fast egendom, köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition

377 000

8 02 02

Husbyggnad, reparationsprojekt vid lokalcentralen

6 000 000

8 09 26

Grundanskaffning av lös egendom, stadsorkestern

680 000

8 22 19

Värdepapper, till Stns disposition

5 048 000

 

 

 

 

Investeringsdelen sammanlagt

12 105 000

 

 

 

 

Fastställande av ett verksamhetsbidrag

 

5 21 03

Lokalcentralen

180 249 000

 

 

 

 

Anslagsöverföringar och ändringar i anslagsdisponeringen

 

8 02 01

Husbyggnad, ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen

–7 000 000

8 02 02

Husbyggnad, reparationsprojekt vid lokalcentralen

+7 000 000

8 29 03

Övrig kapitalhushållning, projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition

–500 000

3 11 01

Socialverket

+500 000

4 21

Högholmens djurgård

–29 000

8 09 23

Grundanskaffning av lös egendom, Högholmens djurgård

+29 000

4 19 01

Stadsorkestern

–2 650 000

8 09 26

Grundanskaffning av lös egendom, stadsorkestern

+2 650 000

4 53

Företagshälsovårdscentralen

–56 000

8 09 28

Grundanskaffning av lös egendom, företagshälsovårdscentralen 

+56 000

 

Föredragande

Stadsstyrelsen, byggnadskontoret, räddningsväsendet, socialnämnden, hälsovårdsväsendet, stadsorkestern, finska arbetarinstitutet, stadsbiblioteket, ungdomsväsendet, direktionen för Högholmens djurgård, personalcentralen, företagshälsovårdscentralen och fastighetskontoret föreslår att anslagen nedan ska få överskridas på angivet sätt.

Siffrorna inom parentes anger storleken på det disponibla budgetanslaget med den överskridningsrätt som tidigare beviljats för år 2011 och de anslagsändringar som stadsfullmäktige tidigare fattat beslut om för år 2011 medräknade.

De föreslagna överskridningarna ingår huvudsakligen i fjärde prognosen för år 2011. De kan täckas med inkomster och skatteintäkter i driftsekonomidelen tack vare att utfallet är bättre än vad som är beräknat i budgeten.

Anslagsöverskridningar

2 09 01 Underhåll av gatu- och grönområden, allmän förvaltning (125 460 000)

De prognostiserade utgifterna vid byggnadskontorets gatu- och parkavdelning överstiger de budgeterade med 12 900 000 euro. Överskridningen beror på att förra vintern var exceptionellt snörik. Merkostnader orsakades av "Operation Snökrig", stadens effektiviserade snöröjning på gatorna. Över 310 000 snölass transporterades bort, vilket kan jämföras med att antalet under en genomsnittlig vinter är ca 40 000. Merkostnaderna för snötransport blev ca 12 000 000 euro. Kostnaderna för vinterunderhåll steg också på grund av att snötipparna måste skötas efteråt. Utöver att byggnadskontoret transporterade bort snö öppnade verket 22 reservtippar eftersom de officiella planlagda tipparna inte räckte till. Att vintern var så besvärlig gjorde dessutom att kostnaderna för skadeersättningar och flyttning av fordon blev högre. Överskridningen i totalutgifterna har krympts genom besparingar i andra underhållsutgifter, exempelvis har såväl upphandling av utrustning som reparationer skjutits upp när det gäller strukturellt underhåll och specialobjekt.

Anslaget bör få överskridas med 12 900 000 euro.

2 35 Räddningsverket (49 243 000)

Anslagen för löner vid räddningsverket överskrids eftersom räddningsverket rekryterade de 15 brandman-ambulansförare som utexaminerades från verkets egen räddningsskola i början av september och eftersom personalavgången var mindre än väntat under året. De övriga överskridningarna, bl.a. den som hänför sig till köp av tjänster, beror på att energipriset stigit och på att kostnaderna för flyttning av räddningsstationer och för datakommunikationen blev högre än beräknat.

Anslaget bör få överskridas med 250 000 euro.

3 11 01 Socialverket (1 075 624 000)

Utgiftsökningen beror på ett oväntat stort antal daghemsbarn, på utgiftsposter av teknisk natur inom ansvarsområdet tjänster för vuxna och på utvecklingsprojekt som helt och hållet finansieras med externa medel. 

Utgifterna för barndagvård överstiger de beräknade med 13 200 000 euro eftersom antalet daghemsbarn var oväntat stort. Antalet barn på stadens egna daghem ökade med drygt 100 i oktober genom att dagvård som staden tidigare köpt blev en del av stadens egen verksamhet. Klubbverksamheten har ännu inte byggts ut i enlighet med målen. Antalet barn som är med i klubbarna väntas understiga antalet i driftsplanen med mer än 660. Barnen på stadens egna daghem var vid utgången av år 2011 uppskattningsvis ca 1 630 fler än vad som är angivet i driftsplanen. De barn som omfattas av hemvårdsstödet och stödet för privat vård beräknas sammanlagt överstiga antalet i driftsplanen med ca 200. Inkomsterna från dagvården antas bli ca 6 000 000 euro högre än väntat.

Att utgifterna för tjänster för vuxna överstiger de beräknade med 2 100 000 euro beror på utgiftsposter av teknisk natur som helt och hållet finansieras med interna medel.

De prognostiserade utgifterna vid förvaltnings- och utvecklingscentralen blir 2 500 000 euro högre och de prognostiserade inkomsterna 6 400 000 euro högre än vad som är angivet i driftsplanen. Överskridningarna beror på att utvecklingsprojekt som ska finansieras med externa medel har preciserats.

Anslaget bör få överskridas med 17 300 000 euro.

3 11 02 Utkomststöd (132 000 000)

Utgifterna för utkomststöd överstiger de beräknade med ca 8 000 000 euro. Antalet hushåll som får grundläggande utkomststöd väntas vara 760 mindre än antalet i driftsplanen, men stödbeloppet per klient har stigit, och antalet klienter per månad har inte utvecklats i enlighet med prognosen utan har åter börjat öka.

Anslaget bör få överskridas med 8 030 000 euro.

3 21 02 Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (460 000 000)

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts framställning om överskridningsrätt baserar sig på den senaste prognosen. Antalet remisser för helsingforsare har ökat med 1,2 % från föregående år.

Anslaget bör få överskridas med 14 600 000 euro.

4 11 Finska arbetarinstitutet (14 032 000)

Anslagen för finska arbetarinstitutet i driftsekonomidelen överskrids med sammanlagt 180 000 euro, vilket främst beror på att lönerna höjdes med anledning av 2011 års löneuppgörelse i kommunsektorn och på att antalet undervisningstimmar blev ca 600 fler än vad som är angivet som mål. Den behövliga storleken på den centraliserade lönereserven preciserades först i slutet av året, och det fanns därför inte tid att överföra anslag till verket som budgetändring. Dessutom blev det merkostnader på ca 30 000 euro då konstcentret vid Terrassgatan flyttade till Happis lokaler vid Sörnäs strandväg.

Anslaget bör få överskridas med 180 000 euro.

4 15 Stadsbiblioteket (35 815 000)

Stadsbiblioteket har genomfört ett stort antal projekt som gäller utveckling i informationssamhället, med hjälp av bidrag, understöd och externa medel. I den fastslagna budgeten för år 2011 ingår understöd och bidrag på 900 000 euro från staten och EU och 26 000 euro i form av annan extern finansiering, sammanlagt 926 000 euro.

Överskridningsrätten inom extern finansiering baserar sig på externa medel som fåtts från undervisnings- och kulturministeriet, EU, Närings-, trafik- och miljöcentralen m.fl. och kunde användas år 2011. Den externa finansieringen var år 2011 mer omfattande än tidigare år.

Anslaget bör få överskridas med 750 000 euro.

4 31 Ungdomsväsendet (28 223 000)

Anslagen för ungdomscentralen i driftsekonomidelen överskreds år 2011 med sammanlagt 150 000 euro, vilket beror på att lönerna höjdes med anledning av 2011 års löneuppgörelse i kommunsektorn. Den behövliga storleken på den centraliserade lönereserven preciserades först i slutet av året, och det fanns därför inte tid att överföra anslag till verket som budgetändring.

Anslaget bör få överskridas med 150 000 euro.

4 52 10 Personalbiljett (1 912 000)

Anslagen för personalbiljetten överskrids med 600 000 euro på grund av en oväntat stor användning.

Anslaget bör få överskridas med 600 000 euro.

8 01 01 Fast egendom, köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition (43 043 000)

Efter att alla de områdesregleringar och markbyten som det fattats beslut om blivit bokförda överstiger utfallsbeloppet på momentet 8 01 01 det budgeterade beloppet med 376 937,70 euro. Överlåtelserna vid de bokförda områdesregleringarna och markbytena har behandlats som försäljning, vilket betyder att summan i fråga också bokförs som inkomst.

Anslaget bör få överskridas med 377 000 euro.

8 02 02 Husbyggnad, reparationsprojekt vid lokalcentralen (119 530 000)

Reparationsanslaget för lokalcentralen räcker inte till utan överskrids med 13 000 000 euro. Oförutsebara och överraskande reparationsbehov som hade att göra med säkerhet och sundhet tillgodosågs år 2011 i större omfattning än beräknat. I avsnittet Anslagsöverföringar och ändringar i anslagsdisponeringen nedan föreslås det att det oförbrukade anslaget på 7 000 000 euro för ny- och tillbyggnad vid lokalcentralen ska överföras till reparationsprojekt. Detta belopp är dock inte tillräckligt stort för att täcka investeringsutgifterna för reparationsprojekt år 2011. Anslaget för reparationsprojekt föreslås få överskridas med 6 000 000 euro. 

Anslaget bör få överskridas med 6 000 000 euro.

8 09 26 Grundanskaffning av lös egendom, stadsorkestern (73 000)

Utrustning för verksamheten i Musikhuset har ända sedan år 2006 upphandlats med anslag för stadsorkesterns utgifter i driftsekonomidelen. Utrustningen tas emellertid upp bland investeringarna, i fråga om vilka överskridningar har täckts med besparingar i stadsorkesterns utgifter i driftsekonomidelen. I avsnittet Anslagsöverföringar och ändringar i anslagsdisponeringen nedan föreslås det att 2 650 000 euro ska överföras från utgifter i driftsekonomidelen till grundanskaffning av lös egendom. En andel på 680 000 euro av de anslag för stadsorkestern som sparats i driftsekonomidelen användes inte år 2011 för att täcka grundanskaffning av lös egendom. Ett lika stort anslag sparas år 2012.

Anslaget bör få överskridas med 680 000 euro.

8 22 19 Värdepapper, till Stns disposition (5 800 000)

Behovet av ett tilläggsanslag på momentet 8 22 19 (Värdepapper, till Stns disposition) beror på att staden överfört egendom som apportegendom till Fastighets Ab Kabelhuset, Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot och Musikhuset i Helsingfors Ab till ett värde av sammanlagt 9 766 903 euro. Byggnaderna i Södervik överläts till Fastighets Ab Kabelhuset utan vederlag, i form av en placering som staden gjorde i bolagets fria egna kapital. Till Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot och Musikhuset i Helsingfors Ab överläts egendomen som apportegendom mot aktier i bolagen. 

Apport ska i bokföringen behandlas som något som får budgetkonsekvenser, vilket betyder att ett tillskott till anskaffningsutgifterna för aktier eller placeringar kräver ett budgetanslag. Den egendom som blivit överlåten tas upp som kapitalinkomst i budgeten.

Stadsfullmäktige beslutade 8.9.2010 godkänna projektplanen för ombyggnad av stödbostäder i Haga och samtidigt överföra husen i fråga till Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot, som skulle bygga om objektet och ansöka om behövlig finansiering. Stadsstyrelsen uppmanade med sitt verkställighetsbeslut rättstjänsten vid förvaltningscentralen att vidta åtgärder för att som apportegendom överföra husen till bolaget. Apporten skedde genom en aktieemission, och staden tecknade 20 av aktierna i enlighet med emissionsbeslutet från en bolagsstämma 7.9.2011. Teckningspriset uppgår till 113 416,77 euro per aktie och baserar sig på emissionsbeslutet och stadens aktieteckning. Staden betalade det genom att till Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot överlåta husen A och B med kollektiv- och stödbostäder på tomten nr 1 i kvarteret nr 29001 i 29 stadsdelen (Gamla chaussén 22). Teckningspriset för de aktier som staden tecknade vid emissionen uppgår följaktligen till 2 268 335,40 euro och betalades med apportegendom. Priset blev betalat i sin helhet genom överlåtelsen av apportegendomen.

Stadsstyrelsen beslutade 29.11.2010 som en av åtgärderna för att utveckla Södervik bemyndiga fastighetsnämnden att överlåta byggnaderna i området, dock inte gasklockorna, till Fastighets Ab Kabelhuset med ägande- och besittningsrätt, räknat från 1.1.2011. Fastighetsnämnden beslutade 19.4.2011 (1008 §) överlåta byggnaderna i kvarteret nr 252 i 10 stadsdelen till Fastighets Ab Kabelhuset med ägande- och besittningsrätt, räknat från 1.5.2011. Byggnaderna överläts som apportegendom, och bokföringsvärdet är 2 198 742 euro. Överlåtelsen skedde utan vederlag, i form av en placering som staden gjorde i bolagets fria egna kapital.

Ett aktiebolag, Musikhuset i Helsingfors Ab, har bildats för tjänster, marknadsföring, uthyrning av lokaler, ägande och förvaltning av inredning och verksamhetsutrustning och administration av gemensamma lokaler som hänför sig till användningen av Musikhuset. Stadsfullmäktige beslutade för egen del 5.5.2010 att Musikhuset i Helsingfors Ab skulle bildas. Rundradion Ab och Sibelius-Akademin var andra aktieägare då bolaget bildades. Aktieägarna har då bolaget bildats förbundit sig att mot nya aktier i bolaget eller på något annat särskilt överenskommet sätt som apportegendom i bolagets ägo överföra den gemensamma verksamhetsutrustning och lösa inredning som redan har förvärvats eller enligt avtal ska förvärvas i gemensam ägo.  

Stadsstyrelsen beslutade 28.6.2010 i samband med verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att förelägga stadsstyrelsen ett överlåtelsebrev genom vilket den lösa egendom som ägs gemensamt överlåts till Musikhuset i Helsingfors Ab.

Stadsstyrelsen beslutade 19.12.2011 i en riktad emission i Musikhuset i Helsingfors Ab teckna högst 2,2 miljoner nya aktier till ett teckningspris på 2,5 euro per aktie och betala aktierna genom att överlåta specificerad egendom till bolaget.

Vid en extra bolagsstämma som Musikhuset i Helsingfors Ab höll 20.12.2011 fattades det beslut om en riktad emission där teckningspriset ska betalas med apportegendom specificerad i överlåtelsebrevet. Det exakta antalet aktier som tecknas och det exakta innehållet i den apportegendom som överlåts baserar sig på värdet på stadens andel av apportegendomen per 20.12.2011. Stadens andel av det totala värdet på apportegendomen uppgår till 5 299 825 euro.

De olika ovannämnda besluten om apportegendom innebär att det behövs anslag på sammanlagt 9 766 903 euro. En andel på 4 718 903 euro av anslaget på momentet 8 22 19 (5 000 000 euro + ett belopp på 800 000 euro beviljat som överskridningsrätt i början av året) kan användas för ändamålet.

Anslaget på momentet 8 22 19 bör få överskridas med sammanlagt 5 048 000 euro.

Fastställande av ett verksamhetsbidrag

5 21 03 Lokalcentralen (188 749 000)

Lokalcentralens verksamhetsbidrag blir 8 500 000 euro mindre än beräknat. Detta beror på att utgifterna översteg de budgeterade på grund av snöröjning inom renhållningen och brådskande och absolut nödvändiga reparationsarbeten i byggnader. Anslaget för köp av värme- och elenergi överskrids till följd av prishöjningar. Hyrorna, skötselvederlagen och finansieringsvederlagen för hyrda lokaler steg mer än väntat.

Ett verksamhetsbidrag på 180 249 000 euro bör fastställas.

Anslagsöverföringar och ändringar i anslagsdisponeringen

3 11 01 Socialverket

Ett belopp på 500 000 euro bör överföras från momentet 8 29 03 (Övrig kapitalhushållning, projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition) till momentet 3 11 01 (Socialverket). Stadsstyrelsen beslutade 20.6.2011 bevilja 500 000 euro av anslaget på momentet 8 29 03 att användas för socialverkets projekt "Östra socialstationen, verksamhetsställen med låg tröskel för missbrukare". Fondmedlen används för investeringsprojekt och andra projekt som stadsstyrelsen fattar beslut om separat. Kostnaderna för socialverkets ovannämnda projekt är till största delen omkostnader i driftsekonomidelen, och sådana kan med hänvisning till bokföringspraxis inte tas upp bland investeringsutgifterna. Anslaget för projektet bör överföras från investeringsdelen till driftsekonomidelen.
8 29 03      –500 000
3 11 01      +500 000

8 02 02 Husbyggnad, reparationsprojekt vid lokalcentralen

Oförutsebara och överraskande reparationsbehov som hade att göra med säkerhet och sundhet tillgodosågs år 2011 i större omfattning än beräknat. Reparationsanslaget är inte tillräckligt stort och överskrids med 13 000 000 euro. På momentet 8 02 02 (Husbyggnad, reparationsprojekt vid lokalcentralen) finns ett anslag på 119 530 000 euro som är ställt till fastighetsnämndens disposition. Beviljad överskridningsrätt ingår i beloppet. Anslaget är fördelat på fem undermoment. På momentet 8 02 01 (Husbyggnad, ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen) finns ett anslag på 53 490 000 euro som är ställt till fastighetsnämndens disposition. Beviljad överskridningsrätt ingår i beloppet. En andel på sammanlagt 7 000 000 euro beräknas bli oförbrukad och bör överföras till reparationsmomentet. I avsnittet Anslagsöverskridningar ansöker fastighetskontoret dessutom om rätt att överskrida anslaget för reparationsprojekt med 6 000 000 euro.
8 02 01     –7 000 000
8 02 02     +7 000 000

8 09 23 Grundanskaffning av lös egendom, Högholmens djurgård

Utgifterna för grundanskaffning av lös egendom till Högholmen överstiger de beräknade med 28 591 euro. Beloppet användes för en entreprenadmaskin avsedd för fastighetsskötsel och miljövård. Samma belopp sparas i utgifterna för Högholmen i driftsekonomidelen och bör överföras från momentet i fråga till momentet för grundanskaffning av lös egendom.
4 21           –29 000
8 09 23      +29 000

8 09 26 Grundanskaffning av lös egendom, stadsorkestern

Utrustning för verksamheten i Musikhuset har ända sedan år 2006 upphandlats med anslag för stadsorkesterns utgifter i driftsekonomidelen. Sammanlagt 3 330 000 euro har använts för ändamålet. Enligt bokföringsanvisningarna ska verksamhetsutrustning tas upp bland investeringarna. De sparade anslagen i driftsekonomidelen (2 650 000 euro) föreslås bli överförda till investeringsdelen för att täcka utgifterna i fråga. De räcker inte till för att tillgodose hela behovet av anslag för investeringar, och därför föreslås det att anslaget dessutom ska få överskridas med 680 000 euro. Verksamhetsutrustningen hör till den apportegendom som överlåtits till Musikhuset i Helsingfors Ab, vilket också behandlas ovan i avsnittet Anslagsöverskridningar.
4 19 01      –2 650 000 (Köp av tjänster och Hyror)
8 09 26      +2 650 000 (Grundanskaffning av lös egendom)

8 09 28 Grundanskaffning av lös egendom, företagshälsovårdscentralen

Företagshälsovårdscentralen upphandlade en ny röntgenapparat, och priset visade sig efter konkurrensutsättningen vara 56 000 euro högre än väntat. Verket föreslår att det anslag som sparas på dess moment i driftsekonomidelen ska överföras till momentet 8 09 28 (Grundanskaffning av lös egendom, företagshälsovårdscentralen) och få användas för kostnaderna för röntgenapparaten.
4 53         –56 000
8 09 28    +56 000   

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Jaakkola, planeringschef, telefon: 310 70869

timo.jaakkola(a)hel.fi

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Pelastuslaitos ylitysesitys

2

Sosiaalilautakunta ylitysoikeuden hakeminen

3

Nuorisotoimi ylitysoikeuden hakeminen

4

Henkilöstökeskus ylitysoikeuden hakeminen

5

Kaupunginorkesteri ylitysesitys ja määrärahansiirto

6

Kaapelitalo Suvilahti SVOP

7

Helsingin Musiikkitalo Luovutuskirja allekirjoitettu

8

Palveluasunnot apporttisopimus

9

Eläintarhan johtokunta ylitysoikeuden hakeminen

10

Työterveyskeskus käyttötarkoituksen muutosesitys

11

Kaupunginkirjasto ylitysesitys

12

Suomenkielinen työväenopisto ylitysoikeuden hakeminen

13

Tilakeskus sitova toimintakate

14

Tilakeskus investointimäärärahojen siirto ja ylitys

15

Rakennusvirasto ylitysesitys

16

Kiinteistövirasto kiinteistöjen ostot ja lunastukset ylitysesitys

För kännedom

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Sosiaalilautakunta

Terveyslautakunta

Kaupunginorkesterin johtokunta

Eläintarhan johtokunta

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Nuorisolautakunta

Henkilöstökeskus

Työterveyskeskus

Kiinteistölautakunta

Taloushallintopalvelu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2012 § 57

HEL 2011-010088 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, sosiaalilautakunnan, terveyslautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, eläintarhan johtokunnan, Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, nuorisolautakunnan, henkilöstökeskuksen, työterveyskeskuksen ja kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2011 talousarvion määrärahoja, vahvistamaan toimintakatteen ja tekemään määrärahojen siirtoja sekä muuttamaan vuoden 2011 talousarvion määrärahojen käyttötarkoitusta seuraavasti:

Lukua/kohtaa

 

euroa

 

 

 

2 09 01

Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto

12 900 000

2 35

Pelastuslaitos

250 000

3 11 01

Sosiaalivirasto

17 300 000

3 11 02

Toimeentulotuki

8 030 000

3 21 02

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

14 600 000

4 11

Suomenkielinen työväenopisto

180 000

4 15

Kaupunginkirjasto

750 000

4 31

Nuorisotoimi

150 000

4 52 10

Työsuhdematkalippu

600 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

54 760 000

 

 

 

8 01 01

Kiinteä omaisuus, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

377 000

8 02 02

Talonrakennus, Tilakeskuksen korjaushankkeet

6 000 000

8 09 26

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginorkesteri

680 000

8 22 19

Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet 

5 048 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

12 105 000

 

 

 

 

Toimintakatteen vahvistaminen

 

5 21 03

Tilakeskus

180 249 000

 

 

 

 

Määrärahojen siirrot ja käyttötarkoituksen muutokset

 

8 02 01

Talonrakennus, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

- 7 000 000

8 02 02

Talonrakennus, Tilakeskuksen korjaushankkeet

+ 7 000 000

8 29 03

Muu pääomatalous, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

- 500 000

3 11 01

Sosiaalivirasto

+ 500 000

4 21

Korkeasaaren eläintarha

- 29 000

8 09 23

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha

+ 29 000

4 19 01

Kaupunginorkesteri

- 2 650 000

8 09 26

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginorkesteri

+ 2 650 000

4 53

Työterveyskeskus

- 56 000

8 09 28

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Työterveyskeskus

+ 56 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Timo Jaakkola, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 70869

timo.jaakkola(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566