Helsingfors stad

Protokoll

2/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

01.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 26

Val av ledamot i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi

HEL 2012-001049 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Annika Andersson befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi 

2.     välja den nuvarande ersättaren Hanna Sauli till ny ledamot i direktionen för affärsverket Helsingfors Energiför den mandattid som utgår med år 2012.

3.     välja Milla Talja till ersättare för Hanna Sauli i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige ta det brådskande ärendet upp till behandling.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

Helsingin Energia -liikelaitoksen jk

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Annika Andersson befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi 

2.     välja ____________________ till ny ledamot i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Annika Andersson (Gröna) anhåller 19.1.2012 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi på grund av andra förtroendeuppdrag.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Annika Andersson till ledamot i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige behandlar ärendet redan vid sitt sammanträde 1.2.2012 eftersom Annika Andersson förväntas bli vald till medlem i styrelsen för Vanda Energi Ab vid extra bolagsstämman 7.2.2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

Helsingin Energia -liikelaitoksen jk

 

För kännedom

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2012 § 82

HEL 2012-001049 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Annika Anderssonille vapautuksen Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566