Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/11

 

01.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 27

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitetta

HEL 2012-001788, 2012-001789, 2012-001790, 2012-001791, 2012-001792

Päätös

1.     Vt. Kati Peltolan ym. talousarvioaloite päivähoidon, koulujen sekä sosiaali- ja terveysasemien henkilöstön ja palveluasumisen lisäämisestä
 

2.     Vt. Sture Gaddin ym. talousarvioaloite maahanmuuttajasuunnittelijan viran perustamisesta
 

3.     Vt. Jarmo Niemisen ym. aloite urheiluseuroille vuokrattavien maa-alueiden vuokrausajan pidentämisestä
 

4.     Vt. Mirka Vainikan ym. aloite kilpailutuksen seurannan järjestämisestä
 

5.     Vt. Yrjö Hakasen ym. aloite lähipalvelujen turvaamisesta sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksessa

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566