Helsingfors stad

Protokoll

2/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/8

 

01.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 24

Arrendegrunder för tomten nr 33037/3 i Kårböle

HEL 2011-008245 T 10 01 01 02

Tomten nr 3 i kvarteret nr 33037 i 33 stadsdelen (Kårböle); Magnuskärrsvägen 1

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2075 utarrendera tomten nr 3 (Magnuskärrsvägen 1, yta 4 614 m²) i kvarteret nr 33037 i 33 stadsdelen (Kårböle) på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 28 euro per kvadratmeter våningsyta.

2

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Sijaintikartta

2

Kaavakartta

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2075 utarrendera tomten nr 3 (Magnuskärrsvägen 1, yta 4 614 m²) i kvarteret nr 33037 i 33 stadsdelen (Kårböle) på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 28 euro per kvadratmeter våningsyta.

2

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredraganden

Projekt

Tomten nr 33037/3 är reserverad för bostadsproduktionskommittén för planering av statsstödda hyresbostäder. Avsikten är att inleda byggnadsarbetena våren 2012. Därför ska arrendegrunder för tomten fastställas.

Detaljplane- och tomtuppgifter

I den gällande detaljplanen tas tomten nr 33037/3 upp som kvartersområde för bostadshus i högst tre våningar (A III). Byggrätten för tomten är 2 307 m² vy och tomtytan uppgår till 4 614 m² (e = 0,5). Till första våningen mot Mörsarplatsen ska det förläggas affärslokaler och kontor eller gemensamma lokaler för invånarna på minst 200 m² vy.

Utöver den i detaljplanen angivna våningsytan får det byggas gemensamma förråd, service- och hobbylokaler, bastur och liknande gemensamma lokaler som tjänar boendet i alla våningar och på vinden motsvarande högst 15 % av våningsytan.

Bilplatserna anläggs på tomten.

Arrendegrunder

Enligt de för tomten nr 33037/3 föreslagna arrendegrunderna bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 28 euro/m² vy. I prisnivån 10/2011 (index 1827) blir priset ca 512 euro/m² vy.

Med tanke på tomtens användningsändamål och läge är de föreslagna arrendegrunderna jämförliga med motsvarande beslut om arrendegrunder som fattats under den senaste tiden.

Med anledning av att projektet får statens räntestöd tar staden ut nedsatt arrende för tomten, dvs. 80 % av tomtarrendet för fritt finansierade bostäder.

Med aravanedsättningen beaktad blir arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna 1,64 euro/m² i månaden.

Förslaget följer fastighetsnämndens framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Sijaintikartta

2

Kaavakartta

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.01.2012 § 39

HEL 2011-008245 T 10 01 01 02

33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin nro 33037 tontti nro 3; Maununnevantie 1

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin nro 33037 tontin nro 3 (osoite Maununnevantie 1, pinta-ala 4 614 m²) kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 28 euroa.

2                   

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 01.12.2011 § 570

HEL 2011-008245 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G6 P4, Maununnevantie 1

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin vuokraamaan 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin nro 33037 tontti nro 3 (osoite Maununnevantie 1, pinta-ala 4 614 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 28 euroa.

2                   

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Käsittely

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Juhani Tuuttila (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Esittelijä

virastopäällikkö

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566