Helsingfors stad

Protokoll

2/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

01.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 21

Överskridningsrätt i 2012 års budget som beviljas av oförbrukade anslag 2011

HEL 2012-000748 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja stadsstyrelsen, förvaltningscentralen, ekonomi- och planeringscentralen, räddningsnämnden, miljönämnden, nämnden för allmänna arbeten, utbildningsnämnden, direktionen för finska arbetarinstitutet, kultur- och biblioteksnämnden, idrottsnämnden, socialnämnden, hälsovårdsnämnden, stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden samt företagshälsovårdscentralen rätt att överskrida anslag i 2012 års budget enligt följande:

kapitel/ moment

 

euro

 

1 04 02

Dispositionsmedel, till Stns disposition

5 056 000

1 11

Förvaltningscentralen

          82 000

1 14 03

Utgiftsreservering, till Stns disposition

4 240 000

1 39 03

Centraliserad IT-verksamhet, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

1 000 000

1 39 13

Utvecklingsprojekt, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

2 850 000

4 15

Stadsbiblioteket

600 000

5 11

Stadsplaneringsväsendet 

1 500 000

5 21 01

Fastighetskontoret 

180 000

 

 

 

 

Driftsekonomidelen sammanlagt

15 508 000

 

 

 

8 01

Fast egendom 

 

8 01 01

Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition

 6 500 000

8 01 02

Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden, till Stns disposition

13 120 892

8 01 03

Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder, till fastighetsnämndens disposition

1 500 000

 

 

 

8 02

Husbyggnad

 

8 02 05

Byggnader för räddningsväsendet, till räddningsnämndens disposition 

3 100 000

 

 

 

8 03

Gator, trafikleder och banor 

 

8 03 08

Nybyggnad

1 731 000

8 03 09

Ombyggnad och trafikregleringar

1 050 000

8 03 10

Samprojekt med Trafikverket

70 000

8 03 12

Kampen–Tölöviken, till Stns disposition

700 000

8 03 15

Busholmen

3 500 000

8 03 16

Fiskehamnen 

2 670 000

8 03 17

Kronbergsstranden 

54 800

8 03 18

Böle

1 500 000

8 03 20

Infartsparkeringsplatser, till Stns disposition

160 000

 

 

 

8 05

Skyddsrum

 

8 05 08

Skyddsrum 

730 000

 

 

 

8 06

Anläggande av parker 

 

8 06 11

Parker i Kampen–Tölöviken, till Stns disposition

450 000

8 06 13

Eirastranden

210 000

8 06 14

Parker på Busholmen

350 000

 

 

 

8 07

Idrottsplatser

 

8 07 08

Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser 

2 428 000

 

 

 

8 08

Högholmens djurgård 

 

8 08 08

Byggnader och inhägnader på Högholmen, planering och byggande, till nämndens för allmänna arbeten disposition

825 000

 

 

 

8 09

Grundanskaffning av lös egendom

 

8 09 02

Ekonomi- och planeringscentralen 

2 170 000

8 09 04

Förvaltningscentralen 

120 000

8 09 06

Räddningsväsendet 

330 000

8 09 07

Miljöcentralen 

120 000

8 09 12

Byggnadskontoret 

500 000

8 09 14

Utbildningsverket 

590 000

8 08 17

Finska arbetarinstitutet 

121 000

8 09 19

Biblioteksväsendet 

183 000

8 09 28

Företagshälsovårdscentralen 

140 000

8 09 30

Socialväsendet

1 582 000

8 09 31

Hälsovårdsväsendet 

530 000

8 09 35

Stadsplaneringsväsendet 

180 000

8 09 36

Fastighetsväsendet 

300 000

8 09 37

Byggnadstillsyn 

300 000

 

 

 

8 29

Övrig kapitalhushållning

 

8 29 03

Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition

5 471 000

8 29 04

Utvecklingsprojekt, till Stns disposition (riktat till projekt)

 37 000

8 29 04

Utvecklingsprojekt, till Stns disposition (ej riktat)

     5 100 000

 

 

 

 

Investeringsdelen sammanlagt

58 423 692

 

 

 

9 01 01

Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

29 122 000

9 01 02

Övrig långivning, till Stns disposition

1 753 000

 

 

 

 

Finansieringsdelen sammanlagt

30 875 000

 

De sammanlagda överskridningarna är 15,51 mn euro i driftsekonomidelen, 58,42 mn euro i investeringsdelen (bilaga 1) och 30,88 mn euro i finansieringsdelen. På grund av bokslutsfasen kan summorna för de oförbrukade anslag som fungerar som grund för överskridningsrätterna ännu preciseras, varför överskridningsrätterna beviljas högst enligt vad som har räknats upp ovan.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom beslutade uppmana stadsstyrelsen att i sitt verkställighetsbeslut på nytt bevilja de berörda förvaltningarna anslagen av stadsstyrelsens anslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Määrärahojen ylitykset

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja stadsstyrelsen, förvaltningscentralen, ekonomi- och planeringscentralen, räddningsnämnden, miljönämnden, nämnden för allmänna arbeten, utbildningsnämnden, direktionen för finska arbetarinstitutet, kultur- och biblioteksnämnden, idrottsnämnden, socialnämnden, hälsovårdsnämnden, stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden samt företagshälsovårdscentralen rätt att överskrida anslag i 2012 års budget enligt följande:

kapitel/ moment

 

euro

 

1 04 02

Dispositionsmedel, till Stns disposition

5 056 000

1 11

Förvaltningscentralen

          82 000

1 14 03

Utgiftsreservering, till Stns disposition

4 240 000

1 39 03

Centraliserad IT-verksamhet, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

1 000 000

1 39 13

Utvecklingsprojekt, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

2 850 000

4 15

Stadsbiblioteket

600 000

5 11

Stadsplaneringsväsendet 

1 500 000

5 21 01

Fastighetskontoret 

180 000

 

 

 

 

Driftsekonomidelen sammanlagt

15 508 000

 

 

 

8 01

Fast egendom 

 

8 01 01

Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition

 6 500 000

8 01 02

Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden, till Stns disposition

13 120 892

8 01 03

Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder, till fastighetsnämndens disposition

1 500 000

 

 

 

8 02

Husbyggnad

 

8 02 05

Byggnader för räddningsväsendet, till räddningsnämndens disposition 

3 100 000

 

 

 

8 03

Gator, trafikleder och banor 

 

8 03 08

Nybyggnad

1 731 000

8 03 09

Ombyggnad och trafikregleringar

1 050 000

8 03 10

Samprojekt med Trafikverket

70 000

8 03 12

Kampen–Tölöviken, till Stns disposition

700 000

8 03 15

Busholmen

3 500 000

8 03 16

Fiskehamnen 

2 670 000

8 03 17

Kronbergsstranden 

54 800

8 03 18

Böle

1 500 000

8 03 20

Infartsparkeringsplatser, till Stns disposition

160 000

 

 

 

8 05

Skyddsrum

 

8 05 08

Skyddsrum 

730 000

 

 

 

8 06

Anläggande av parker 

 

8 06 11

Parker i Kampen–Tölöviken, till Stns disposition

450 000

8 06 13

Eirastranden

210 000

8 06 14

Parker på Busholmen

350 000

 

 

 

8 07

Idrottsplatser

 

8 07 08

Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser 

2 428 000

 

 

 

8 08

Högholmens djurgård 

 

8 08 08

Byggnader och inhägnader på Högholmen, planering och byggande, till nämndens för allmänna arbeten disposition

825 000

 

 

 

8 09

Grundanskaffning av lös egendom

 

8 09 02

Ekonomi- och planeringscentralen 

2 170 000

8 09 04

Förvaltningscentralen 

120 000

8 09 06

Räddningsväsendet 

330 000

8 09 07

Miljöcentralen 

120 000

8 09 12

Byggnadskontoret 

500 000

8 09 14

Utbildningsverket 

590 000

8 08 17

Finska arbetarinstitutet 

121 000

8 09 19

Biblioteksväsendet 

183 000

8 09 28

Företagshälsovårdscentralen 

140 000

8 09 30

Socialväsendet

1 582 000

8 09 31

Hälsovårdsväsendet 

530 000

8 09 35

Stadsplaneringsväsendet 

180 000

8 09 36

Fastighetsväsendet 

300 000

8 09 37

Byggnadstillsyn 

300 000

 

 

 

8 29

Övrig kapitalhushållning

 

8 29 03

Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition

5 471 000

8 29 04

Utvecklingsprojekt, till Stns disposition (riktat till projekt)

 37 000

8 29 04

Utvecklingsprojekt, till Stns disposition (ej riktat)

     5 100 000

 

 

 

 

Investeringsdelen sammanlagt

58 423 692

 

 

 

9 01 01

Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

29 122 000

9 01 02

Övrig långivning, till Stns disposition

1 753 000

 

 

 

 

Finansieringsdelen sammanlagt

30 875 000

 

De sammanlagda överskridningarna är 15,51 mn euro i driftsekonomidelen, 58,42 mn euro i investeringsdelen (bilaga 1) och 30,88 mn euro i finansieringsdelen. På grund av bokslutsfasen kan summorna för de oförbrukade anslag som fungerar som grund för överskridningsrätterna ännu preciseras, varför överskridningsrätterna beviljas högst enligt vad som har räknats upp ovan.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom beslutar uppmana stadsstyrelsen att i sitt verkställighetsbeslut på nytt bevilja de berörda förvaltningarna anslagen av stadsstyrelsens anslag.

Föredraganden

Om en förvaltning vid årets slut har haft investeringsprojekt som senarelagts och vars finansieringsbehov för följande år klarlagts först efter behandlingen av 2012 års budget och som därför inte har kunnat beaktas i budgeten, har förvaltningen kunnat komma med ett förslag om anslagsöverskridning år 2012. Förutsättningen är ett bevis på att ett lika stort belopp har sparats år 2011. I förslagen till överskridningar ingår de projektanslag som stadsstyrelsen beviljat av grundberedningspengarna, av dispositionsmedlen och ur förortsfonden, om projekten fortsätter år 2012.

Även projekt som erhåller externa bidrag utanför staden beviljas i detta sammanhang en överskridningsrätt på bidragets storlek i anslagen för år 2012.

Ekonomi- och planeringscentralen har av förvaltningarna fått uppgifter om oförbrukade anslag år 2011 och om motsvarande överskridningsbehov. Överskridningsbehovet i driftsekonomidelen är 15,51 mn euro (föregående år ca 8 mn euro) och de sammanlagda investeringarna i investeringsdelen uppgår i denna framställning till ca 58,42 mn euro (ca 61 mn euro föregående år).

Även anslag för utlåning har blivit oförbrukade på projekt som har blivit fördröjda. Sammanlagt 3,25 mn euro av tertiärlånen som beviljats för stadens hyresbostadsproduktion och 25,87 mn euro av räntestödslånen har inte tagits ut. Av andra lån som beviljats av budgetmedel har 1,76 mn inte tagits ut.

I det föreliggande förslaget överförs också några anslag i driftsekonomidelen vilka reserverats för fristående, öronmärkta men av tidsskäl senarelagda projekt i form av överskridningsrätt år 2012 (bl.a.
planeringsmedel för centrumbiblioteket, planläggningsutredningar i Östersundom, tävlingen Brokig hamn).

Driftsekonomidelen

1 04 02 Stns dispositionsmedel

År 2011 reserverades 1 000 000 euro från budgetmomentet 1 04 02 för ett servicesedelförsök. Av anslaget blev 900 000 euro oförbrukade. Socialnämnden och hälsovårdsnämnden har föreslagit att anslaget på 1 000 000 euro på budgetmomentet 1 04 02 (Stns dispositionsmedel) ska kunna användas under pilotförsöket med servicesedlar till slutet av juni 2012. I fråga om servicesedelförsöket är överskridningsförslaget sammanlagt 900 000 euro.

Dessutom har vissa projekt i anslutning till bl.a. stadens allmänintryck, säkerhet och trivsel finansierats från Stns dispositionsmedel. En del av projekten som planerats för år 2011 fortsätter under år 2012 och det är därför ändamålsenligt att bevilja en del av de oförbrukade medlen som överskridningsrätt för år 2012. I fråga om dessa projekt är överskridningsförslaget sammanlagt 3 113 000 euro.

Förvaltningarna föreslår i fråga om följande anslag för välbefinnande hos barn och unga (medel som riktas till Välfärdsplanen för barn och unga) följande överskridningsrätter för år 2012:

-

860 000 euro för projekt som administreras av hälsovårdscentralen

-

45 000 euro för projekt som administreras av utbildningsverket

-

138 000 euro för projekt som administreras av ungdomscentralen 

 

Orsaken till behovet av anslagsöverskridning i dessa fall är att verksamheten har kommit i gång sent. I fråga om anslag för välbefinnande hos barn och unga är överskridningsförslaget sammanlagt 1 043 000 euro.

Överskridningsbehovet är sammanlagt 5,056 mn euro.

1 11 Förvaltningscentralen

Helsinki Abroad Oy:s verksamhet som delvis finansieras av förvaltningscentralens anslag har år 2011 inte helt motsvarat dess planerade omfattning och därför kommer utgifterna som motsvarar de finansieringsandelar som partnerstäderna och -grupperna år 2011 betalat att förverkligas först år 2012. Anslag som motsvarar dessa utgifter ska beviljas för år 2012.

Överskridningsbehovet är 82 000 euro.

1 14 03 Utgiftsreservering, till Stns disposition

År 2011 användes anslaget för utgiftsreservering till finansiering av trycket för överskridning av anslag vid vissa förvaltningar som skapades av de kollektivavtalsenliga lönehöjningarna. Av anslaget blev 4,24 mn euro oförbrukade. Det är ändamålsenligt att på nämnda budgetmoment bevilja överskridningsrätt av ovannämnda storlek för genomförandet av 2012 års avtalshöjningar.

Överskridningsbehovet är sammanlagt 4,24 mn euro.

1 39 03 Centraliserad IT-verksamhet

Överskridningsanslaget avses bli riktat till utgifterna för IT-projekten som fortsätter år 2012 (bl.a. Laske, elektroniskt skrivbord, biståndssystem, utvidgande av snabbmeddelandesystemet och rapporteringssystem). Av de projekt som planerades för år 2011 flyttas avtalshanteringssytemet och projekthanteringssystemet helt och hållet till år 2012.

Överskridningsbehovet är sammanlagt 1,0 mn euro.

1 39 13 Utvecklingsprojekt, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

Utrednings- och planeringsuppgifterna samt marknadsföringen i anslutning till nya bostadsområden och -projekt genomfördes endast delvis. På budgetmomentet blir 2,85 mn euro oförbrukade och det är ändamålsenligt att bevilja den motsvarande summan som överskridningsrätt för år 2012.

4 15 Stadsbiblioteket

För stadsbiblioteket reserverades för år 2011 ett anslag på 300 000 euro för beredningen av centrumbibliotekets arkitekturtävling, utveckling av centrumbibliotekets framtida verksamhet och kommunikation. Dessutom beviljade undervisnings- och kulturministeriet 8.11.2011 ett statsbidrag på 300 000 euro för centrumbibliotekets arkitekturtävling. Anslagen på sammanlagt 600 000 euro bör därför beviljas som överskridningsrätt för år 2012.

5 11 Stadsplaneringsväsendet

Projekt som inte blev färdiga år 2011 är idétävlingen Brokig hamn, referensplanen för Björkholmen, referensplanen Townhouse Busholmen, referensplanen för Mosaikkvarteret i Nordsjö, referensplanen för Unionsaxeln, registret över trafikolyckor, områdesreserveringsplanen för Västerleden, planskilda anslutningen mellan Ring I och Österleden, översiktsplanen för parkeringsanläggningarna vid tornhusen i Mellersta Böle, utredningar om planeringen av Östersundom och teknisk-ekonomiska utredningar.

Överskridningsbehovet för de ovannämnda projekten är sammanlagt 1,5 mn euro.

5 21 01 Fastighetskontoret

Av förortsprojektets verksamhetsbidrag som ingick i budgeten blev 180 000 euro oförbrukade. Summan behövs för fortsättningen av förortsprojektets uppgifter år 2012.

Investeringsdelen

Investeringsdelens överskridningsförslag inklusive statsbidrag är sammanlagt 58,42 mn euro.

8 01 Fast egendom

Staden har på budgetmoment 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition, förberett sig på att eventuellt lösa in hallfastigheten vid Arctic Sport Center Oy:s auktion som arrangeras i enlighet med utsökningsbalken (Stge 30.11.2011, 232 §, och Stn 7.12.2011, 1103 §). Auktionen sköts upp till år 2012 och den av stadsfullmäktige beviljade överskridningsrätten för nämnda anslag (6,5 mn euro) behövs år 2012. Inga anslag blir oförbrukade på budgetmomentet, eftersom fastighetskontoret ännu i slutet av december gjorde områdesregleringar och ägobyten med inverkan på budgeten i större utsträckning än prognostiserat. Det belopp på 6,5 mn euro som behövs för inlösningen kan sparas in på budgetmomentet 8 01 02, Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden. På detta moment blir ungefär 12 mn euro oförbrukade, trots en minskning av den andel som utgör grund för de överskridningsrätter som föreslås för grundberedning år 2012.

Anslagen för grundberedning som med stadsstyrelsens eller stadsdirektörens beslut har beviljats förvaltningarna år 2011 ingår i det totala anslaget för det förevarande projektet eller någon av dess faser. Överskridningsrätter som grundar sig på de oförbrukade anslagen behövs för slutförandet av projekten under år 2012.

De största överskridningsbehoven inom grundberedningsobjekten riktas till de halvfärdiga grundberedningsarbetena i Fiskehamnen och i Borgåkern.

På budgetmomentet fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar blev 1,5 mn euro av anslaget på undermomentet köp och inlösen av mindre fastigheter oförbrukade. Fastighetsnämnden behöver summan för de planerade markförvärven i Östersundom.

Överskridningsbehovet på momentet 8 01 är sammanlagt 21,1 mn euro.

8 02 05 Byggnader för räddningsväsendet, till räddningsnämndens disposition

Ombygganden av Skillnadens räddningsstation kunde inledas ungefär ett halvt år senare än beräknat som en följd av att färdigställandet av Busholmens räddningsstation, som fungerar som tillfälliga lokaler, fördröjdes. Överskridningsbehovet för år 2012 är 3,10 mn euro.

8 03 Gator, trafikleder och banor

Användningen av anslagen för nybyggnad underskred budgetnivån. Anslagens låga användningsgrad i södra stordistriktet beror till en stor del på dröjsmål i tidtabellen för husbyggnaden i kontorskvarteret på Sundholmen. Angående iståndsättning av strandområden förekom förseningar i byggandet av Mellungsbybäckens bräddningsmagasin, eftersom arbetet inte kunde inledas på grund av lergrundens dåliga bärkraft som höstens regn hade förorsakat. De oförbrukade anslagen ska beviljas som överskridningsrätt för slutförande av projekten under år 2012.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har beviljat Helsingfors stad understöd för byggande av kommunaltekniska anordningar i nya bostadsområden utifrån 2010 års faktiska kostnader. Understödet som beviljats för nybyggnad är sammanlagt 911 000 euro, som bör beviljas som överskridningsrätt för år 2012.

Anslagsförbrukningen i fråga om ombyggnad och trafikregleringar underskred budgetnivån. Anslagen som blev oförbrukade år 2011 bör anvisas som överskridningsrätt för slutförande av projekten under år 2012.

Byggandet av Skogsbackavägen, som utfördes i samarbete med Trafikverket, har avslutats, men vissa kostnader kvarstår under år 2012.

Anslag för gatubygge i Kampen–Tölöviken blev oförbrukade särskilt på grund av fördröjningar i kommunaltekniken på Banan och arbetena på Alvar Aaltos gata.

Byggandet av gator på Busholmen har fördröjts på grund av att byggandet av fastigheter har fördröjts och gatubygget fortsätter år 2012.

ARA har av 2010 års faktiska kostnader beviljat 1 530 000 euro i understöd för byggandet av kommunaltekniska anordningar på Busholmen, vilket söks som överskridningsrätt för år 2012.

I Fiskehamnen blir anslag för gator oförbrukade särskilt i fråga om Sumparns kanal, Österledens rampbro och Junogatans bro på grund av att planeringstidtabellen har förlängts.

ARA har av 2010 års faktiska kostnader beviljat Helsinfors stad 2 070 000 euro i understöd för byggandet av kommunaltekniska anordningar i Fiskehamnen, vilket söks som överskridningsrätt för år 2012.

Anslag för gatubyggnad blir oanvänt speciellt på detaljplaneområdet i Ilmala, där byggandet av fastigheter och en sambrukstunnel har förhindrat anläggningen av en gata i dess planerade omfattning. Eftersom avgörandet i planerings- och byggtävlingen för centrumkvarteret i Mellersta Böle har skjutits upp till år 2012 har även planeringen av Lokvägen och Bölebron som är beroende av planlösningen senarelagts med ett år.

Andelen som blev oförbrukad år 2011 behövs som överskridningsrätt för byggande av halvfärdiga och planerade områden för infartsparkering.

Överskridningsbehovet för gatuanslagen är sammanlagt 11,44 mn euro.

8 05 08 Skyddsrum

Vissa reparationsprojekt för skyddsrum (Katri Valas parks och Torkelbackens skyddsrum) har försenats och i fråga om dem är överskridningsbehovet 0,37 mn euro för år 2012. Dessutom behövs 0,36 mn euro för reparation av vattenskada i basen för skyddsrumsunderhåll. Överskridningsbehovet för år 2012 är sammanlagt 0,73 mn euro. På motsvarande sätt har det blivit 0,60 mn euro oförbrukade anslag för skyddsrum och 0,13 mn euro på budgetmomentet 8 02 05, Byggnader för räddningsväsendet, till räddningsnämndens disposition.

8 06 Anläggande av parker

Anslag för anläggande av parker i Kampen–Tölöviken blev oförbrukade särskilt vad beträffar planering av parkområden. Slutarbetet på parkerna i det nya planområdet i Eirastranden utförs år 2012. Färdigställande av parker och skötsel av växtlighet under garantitiden förutsätter att en överskridningsrätt som motsvarar de oförbrukade anslagen år 2011 anvisas för år 2012.

I planområdet för Busholmen och Utterhällen har inledningen av arbetet försenats särskilt i fråga om Utterhällsparkens och Skällarens strandpark på grund av andra projekt. Arbetet kommer i gång först under år 2012.

Överskridningsbehovet för anläggande av parker är sammanlagt 1,01 mn euro.

8 07 Byggande av idrottsplatser

Överskridningsbehovet riktar sig främst till idrottsanläggningar och -planer samt ombyggnader. Nybyggnadsobjekt som fortsätter år 2012 är bl.a. näridrottsplatserna i Nordsjö, Ärvings, Bocksbacka och Hertonäs strands idrottsparker.

Ombyggnader som fortsätter år 2012 är bl.a. reparationen av Djurgårdens idrottsplan samt flyttningar och ombyggnader på planerna i Ärvings.

Överskridningsbehovet är sammanlagt 2,43 mn euro.

8 08 08 Byggnader och inhägnader på Högholmen, planering och byggande, till nämndens för allmänna arbeten disposition

Investeringsprojekten har skjutits upp på grund av offentliggörandet av en ny översiktsplan. Anslagen som hade reserverats för Karantänbyggnaden på Paloholmen för år 2011 gick inte heller åt enligt planerna eftersom entreprenaden inleddes först efter att säsongen tagit slut på hösten och behoven av ändringsarbeten har flyttat de avtalsenliga raterna till år 2012.

Överskridningsbehovet för år 2012 är 0,83 mn euro.

8 09 Grundanskaffning av lös egendom

Pågående utrustnings- och IT-anskaffningar samt utvecklingsprojekt är den största orsaken till överskridningsbehovet i fråga om kostnader för anskaffning av lös egendom.

De största överskridningsbehoven riktar sig bl.a. till centraliserade IT-anskaffningar som ekonomi- och planeringscentralen koordinerar där behovet är 2,0 mn euro. Andra betydande överskridningsbehov är anskaffningen av lös egendom inom socialväsendet (1,6 mn euro), utbildningsverket (0,6 mn euro), hälsovårdsväsendet (0,5 mn euro) och byggnadskontoret (0,5 mn euro).

Det sammanlagda överskridningsbehovet på momentet är 7,2 mn euro.

8 29 Övrig kapitalhushållning

De anslag som beviljats på momentet 8 29 03. Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition, (Stn 20.6.2011) är projektens totala anslag och bestäms inte utifrån användningen av anslag under budgetperioden. De föreslagna överskridningsrätterna behövs för slutförandet av de förevarande projekten under år 2012. Sammanlagt användes 3,7 mn euro år 2011 i anslag som beviljats ur förortsfonden. Projektens överskridningsbehov för år 2012 är 5,47 mn euro.

På momentet 8 29 04, Utvecklingsprojekt, till Stns disposition, har 135 000 euro beviljats till stadsplaneringskontoret för anskaffning av automatisk kameraövervakningsutrustning. Av anslaget blev 37 000 euro oförbrukade som behövs år 2012. Dessutom är det ändamålsenligt att bevilja 5,1 mn euro som motsvarar de oförbrukade anslagen som överskridningsrätt för år 2012 då det uppskattningsvis inleds fler utvecklingsprojekt än beräknat.

Överskridningsbehovet på momentet är sammanlagt 10,61 mn euro.

Finansieringsdelen

9 01 01 Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

Av anslagen för långivning för bostadsproduktion blev 31,91 mn euro oförbrukade. Av tertiärlånen som beviljades under året har 3,25 mn euro blivit innestående på grund av oavslutade projekt och av räntestödslånen 25,87 mn euro, dvs. sammanlagt 29,12 mn euro.

9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition

På momentet blir av anslagen som avsetts för långivning sammanlagt 6,16 mn euro oförbrukade. I det följande listas per undermoment de överskridningsrätter som på grund av fördröjda projekt behövs i 2012 års budget.

01 Lån till skolor

Av lånet på 410 000 euro som beviljades Viipurin Reaalikoulu Oy (Stn 13.6.2011, 600 §) överförs 187 657 euro och av lånet på 800 000 euro som beviljades Suomalaisen Yhteiskoulun Oy överförs 600 000 euro till år 2012.

04 Lån för sociala ändamål

Av lånet på 720 000 som beviljades S-Asunnot Oy (Stn 12.9.2011, 788 §) har man på grund av att projektet blivit fördröjt inte tagit ut någonting.

07 Lån till Malmin VPK:n Kannatusyhdistys r.y.

Av lånet på 100 000 euro (stadsdirektören 2.1.2008, 4002 §) överförs 20 000 till år 2012.

27 Lån till Vanhan Käpylän VPK ry

Av lånet på 500 000 euro (Stn 10.1.2011, 8 §) överförs 225 000 euro till år 2012.

Momentet 9 01 01, Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition, i 2012 års budget bör få överskridas med sammanlagt 29 122 000 euro och momentet 9 01 02, Övrig långivning, till Stns disposition, bör få överskridas med sammanlagt 1 753 000 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Määrärahojen ylitykset

För kännedom

Hallintokeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Pelastuslautakunta

Ympäristölautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Opetuslautakunta

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Liikuntalautakunta

Sosiaalilautakunta

Terveyslautakunta

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Työterveyskeskus

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2012 § 58

HEL 2012-000748 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, hallintokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, sosiaalilautakunnan, terveyslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä työterveyskeskuksen ylittämään vuoden 2012 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta

 

euroa

 

 

 

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

5 056 000

1 11

Hallintokeskus

          82 000

1 14 03

Menovaraus, Khn käytettäväksi

4 240 000

1 39 03

Keskitetty tietotekniikkatoiminta Tasken käytettäväksi

1 000 000

1 39 13

Kehittämishankkeet, Tasken käytettäväksi

2 850 000

4 15

Kaupunginkirjasto

600 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

1 500 000

5 21 01

Kiinteistövirasto

180 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

15 508 000

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 6 500 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi

13 120 892

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Klk:n käytettäväksi

1 500 000

 

 

 

8 02

Talonrakennus

 

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelk:n käytettäväksi

3 100 000

 

 

 

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat

 

8 03 08

Uudisrakentaminen

1 731 000

8 03 09

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

1 050 000

8 03 10

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa

70 000

8 03 12

Kamppi–Töölönlahti -alue, Khn käytettäväksi

700 000

8 03 15

Jätkäsaari

3 500 000

8 03 16

Kalasatama

2 670 000

8 03 17

Kruunuvuorenranta

54 800

8 03 18

Pasila

1 500 000

8 03 20

Liityntäpys.paikat, Khn käytettäväksi

160 000

 

 

 

8 05

Väestönsuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat

730 000

 

 

 

8 06

Puistorakentaminen

 

8 06 11

Kamppi–Töölönlahti -alueen puistot, Khn käytettäväksi

 450 000 

8 06 13

Eiranranta

210 000

8 06 14

Jätkäsaaren puistot

350 000

 

 

 

8 07

Liikuntapaikat

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset

2 428 000

 

 

 

8 08

Korkeasaaren eläintarha

 

8 08 08

Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlk:n käytettäväksi

825 000

 

 

 

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

 

 

 

8 09 02

Talous- ja suunnittelukeskus

2 170 000

8 09 04

Hallintokeskus

120 000

8 09 06

Pelastustoimi

330 000

8 09 07

Ympäristökeskus

120 000

8 09 12

Rakennusvirasto

500 000

8 09 14

Opetusvirasto

590 000

8 08 17

Suomenkielinen työväenopisto

121 000

8 09 19

Kirjastotoimi

183 000

8 09 28

Työterveyskeskus

140 000

8 09 30

Sosiaalitoimi

1 582 000

8 09 31

Terveystoimi

530 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

180 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

300 000

8 09 37

Rakennusvalvonta

300 000

 

 

 

8 29

Muu pääomatalous

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

5 471 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi (hankkeille kohdennettu)

 37 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi (kohdentamaton)

     5 100 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

58 423 692

 

 

 

9 01 01

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

29 122 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

1 753 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

30 875 000

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 15,51 milj. euroa, investointiosassa 58,42 milj. euroa (liite 1) ja rahoitusosassa 30,88 milj. euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566