Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/3

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 215

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin kysymykset nro 49 ja 52:

Vt Seija Muurinen (nro 49)

"Viime aikoina on Suomessa tullut esille joitakin ikäviä potilastietojen luvattomia katselutapauksia. Näissä on katseltu potilasrekisteristä myös sellaisten potilaiden terveystietoja, joihin asianomaisilla ei ole ollut hoitosuhdetta.

Ongelmalliseksi asian tekee se, että potilastietojen laaja katseluoikeus tukee esteetöntä tiedonkulkua potilaan parhaaksi, mutta samalla se lisää riskiä henkilökohtaisten tietojen salassapidon vaarantumiselle.

Kysynkin, olisiko Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa tarpeen kehittää potilasrekisterin katselun seurantaa asiakkaiden/potilaiden tietojen salassa pysymisen varmistamiseksi, ja olisiko siihen käytännössä mahdollisuuksia?" (Stj)

Vt Sirpa Puhakka (nro 52)

"Helsingin päivähoidossa on tehty työsopimuksia, joissa työntekijä on palkattu muun muassa elokuusta toukokuun loppuun/juhannukseen saakka. Hänen työsuhteensa on päättynyt, ja samalla on sovittu uuden työsuhteen alkavan kesän jälkeen elokuussa. Tämän tyyppisiä työsuhteita saattaa olla työntekijällä useita peräkkäin eri vuosien aikana.

Käytännössä kaupunki säästää noin puolentoista kuukauden palkan.

On ymmärrettävää, että määräaikaisia päivähoidossa tarvitaan mm. äitiys-, vanhempain-, sairaus- ym. tarpeen vuoksi. Määräaikaisen työsuhteen solmimiselle tulee olla peruste. 

Määräaikaisia palkattaessa on huomioitava kuitenkin myös se, että jatkuva sijaisten tarve pitäisi hoitaa siten, että palkataan tarpeeksi työntekijöitä korvaamaan sijaisten tarve.

Kysynkin, että miten yleistä määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen on lasten päivähoidossa? Miten päivähoidossa on linjattu edellä kertomani mukaiset määräaikaiset palkkaukset? Miten tällaiseen 'ketjuttamiseen' suhtaudutaan päivähoidossa? Mitä kaupunki aikoo tehdä, että lakisääteisen päivähoidon tehtäviä palkataan hoitamaan työntekijät pysyviin tehtäviin?" (Stj)

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kyselytunnille 16.11.2011 jätetyt kysymykset

2

Kysymysvastaukset

Päätösehdotus

Kyselytunnilla käsitellään kysymykset nro 49 ja 52:

Vt Seija Muurinen (nro 49)

"Viime aikoina on Suomessa tullut esille joitakin ikäviä potilastietojen luvattomia katselutapauksia. Näissä on katseltu potilasrekisteristä myös sellaisten potilaiden terveystietoja, joihin asianomaisilla ei ole ollut hoitosuhdetta.

Ongelmalliseksi asian tekee se, että potilastietojen laaja katseluoikeus tukee esteetöntä tiedonkulkua potilaan parhaaksi, mutta samalla se lisää riskiä henkilökohtaisten tietojen salassapidon vaarantumiselle.

Kysynkin, olisiko Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa tarpeen kehittää potilasrekisterin katselun seurantaa asiakkaiden/potilaiden tietojen salassa pysymisen varmistamiseksi, ja olisiko siihen käytännössä mahdollisuuksia?" (Stj)

Vt Sirpa Puhakka (nro 52)

"Helsingin päivähoidossa on tehty työsopimuksia, joissa työntekijä on palkattu muun muassa elokuusta toukokuun loppuun/juhannukseen saakka. Hänen työsuhteensa on päättynyt, ja samalla on sovittu uuden työsuhteen alkavan kesän jälkeen elokuussa. Tämän tyyppisiä työsuhteita saattaa olla työntekijällä useita peräkkäin eri vuosien aikana.

Käytännössä kaupunki säästää noin puolentoista kuukauden palkan.

On ymmärrettävää, että määräaikaisia päivähoidossa tarvitaan mm. äitiys-, vanhempain-, sairaus- ym. tarpeen vuoksi. Määräaikaisen työsuhteen solmimiselle tulee olla peruste. 

Määräaikaisia palkattaessa on huomioitava kuitenkin myös se, että jatkuva sijaisten tarve pitäisi hoitaa siten, että palkataan tarpeeksi työntekijöitä korvaamaan sijaisten tarve.

Kysynkin, että miten yleistä määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen on lasten päivähoidossa? Miten päivähoidossa on linjattu edellä kertomani mukaiset määräaikaiset palkkaukset? Miten tällaiseen 'ketjuttamiseen' suhtaudutaan päivähoidossa? Mitä kaupunki aikoo tehdä, että lakisääteisen päivähoidon tehtäviä palkataan hoitamaan työntekijät pysyviin tehtäviin?" (Stj)

Esittelijä

Kaikki 7.11.2011 klo 12 mennessä jätetyt kysymykset ovat tämän esityksen liitteenä, ja ne on toimitettu kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavasti:

47 (Kj), 48 (Kaj), 49 (Stj), 50 (Kj), 51 (Ryj) ja 52 (Stj)

Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kyselytunnin päätyttyä.

Seuraava kyselytunti pidetään 18.1.2012. Tälle kyselytunnille tarkoitetut kysymykset on toimitettava viimeistään 9.1.2012 klo 12 kaupungin kirjaamoon.

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kyselytunnille 16.11.2011 jätetyt kysymykset

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566