Helsingfors stad

Protokoll

17/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/17

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 229

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 8 motioner

HEL 2011-008253, 2011-008254, 2011-008252, 2011-008248, 2011-008249, 2011-008250, 2011-008251, 2011-008255

1.     Motion av ledamoten Kimmo Helistö m.fl. om bättre boendeförhållanden för kringresande folkgrupper
 

2.     Motion av ledamoten Silvia Modig m.fl. om projicering av konserter från Musikhuset utomhus vid Tölöviken
 

3.     Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om specialtillstånd för smidigare parkering i anslutning till arbetsuppdrag
 

4.     Motion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om höjning av verksamhetsbidraget för Bocksbacka konsthus
 

5.     Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om en saluhall för etniska och exotiska produkter i Östra centrum
 

6.     Motion av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto om ett aktivpass för arbetslösa
 

7.     Motion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om utredning av effekterna av försöket med servicesedlar
 

8.     Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om utredning av möjligheterna att ta i bruk ett aktivpass

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PL 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors

Telefax

 

Moms nr

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

helsinki.kirjaamo@hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566