Helsingfors stad

Protokoll

17/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 220

Val av ledamot och ersättare i fastighetsnämnden

HEL 2011-002434 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Eija Loukoila befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fastighetsnämnden och Jukka Lindeman befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i fastighetsnämnden.

2.     välja Kirsi Pihlaja till ny ledamot och Seppo Järvinen till personlig ersättare för henne i fastighetsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Eija Loukoila befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fastighetsnämnden och Jukka Lindeman befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i fastighetsnämnden.

2.     välja Kirsi Pihlaja till ny ledamot och Seppo Järvinen till personlig ersättare för henne i fastighetsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Eija Loukoila (Vänst.) anhåller 3.10.2011 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fastighetsnämnden.

Jukka Lindeman (Vänst.) anhåller 11.10.2011 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i fastighetsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Eija Loukoila till ledamot och Jukka Lindeman till personlig ersättare för henne i fastighetsnämnden för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot och en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.10.2011 § 929

HEL 2011-002434 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Eija Loukoilalle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen ja Jukka Lindemanille kiinteistölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Kirsi Pihlajan uudeksi jäseneksi ja Seppo Järvisen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566