Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/2

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 214

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Antti Valpas ja Essi Kuikka sekä varatarkastajiksi valtuutetut Arja Karhuvaara ja Tuomas Rantanen.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566