Helsingfors stad

Protokoll

17/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 215

Frågestund

Beslut

Under frågestunden behandlades frågorna nr 49 och 52:

Ledamoten Seija Muurinen (nr 49)

Under den senaste tiden har några beklagliga fall där någon olovligt har tagit del av patientuppgifter kommit fram i Finland. I dessa fall har man i patientregistret sökt även sådana patienters hälsouppgifter som de vederbörande inte har haft vårdrelation till.

Frågan är problematisk eftersom vittgående rättigheter att ta del av patientuppgifter stöder den tillgängliga informationsförmedlingen för patientens bästa, men samtidigt ökar detta risken för att sekretessen för personliga uppgifter äventyras.

Jag frågar om man behöver ordna uppföljning av vilka som tar del av klient- och patientuppgifterna inom Helsingfors social- och hälsovårdsväsen för att säkerställa sekretessen för uppgifterna och om staden har möjligheter till detta i praktiken? (Stj)

Ledamoten Sirpa Puhakka (nr 52)

Inom Helsingfors barndagvård har det ingåtts arbetsavtal i vilka arbetstagaren har anställts bl.a. från augusti till slutet av maj eller till midsommaren. Anställningen har slutat och samtidigt har man kommit överens om att en ny anställning ska börja i augusti. Den anställda kan ha flera dylika anställningar efter varandra under årens lopp.

I praktiken sparar staden en och en halv månads lön.

Det är förståeligt att visstidsanställningar behövs inom dagvården bl.a. under moderskaps-, föräldra- och sjukledigheter. Det ska finnas en grund för visstidsanställning. 

Vid anställning av visstidsanställda ska man dock ta hänsyn till att ett fortsatt behov av vikarier ska lösas genom att anställa tillräckligt många personer för att täcka vikariebehovet.

Jag frågar hur allmänt det är att använda visstidsanställda inom barndagvården? Hur har staden motiverat ovannämnda visstidsanställningar inom barndagvården? Hur förhåller man sig till kedjor av visstidsanställningar inom barndagvården? Vad tänker staden göra för att anställa de visstidsanställda inom den lagstadgade dagvården i ordinarie arbetsförhållanden? (Stj)

Upplysningar

Nyfors Maria, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Kyselytunnille 16.11.2011 jätetyt kysymykset

2

Kysymysvastaukset

Beslutsförslag

Under frågestunden behandlas frågorna nr 49 och 52:

Ledamoten Seija Muurinen (nr 49)

Under den senaste tiden har några beklagliga fall där någon olovligt har tagit del av patientuppgifter kommit fram i Finland. I dessa fall har man i patientregistret sökt även sådana patienters hälsouppgifter som de vederbörande inte har haft vårdrelation till.

Frågan är problematisk eftersom vittgående rättigheter att ta del av patientuppgifter stöder den tillgängliga informationsförmedlingen för patientens bästa, men samtidigt ökar detta risken för att sekretessen för personliga uppgifter äventyras.

Jag frågar om man behöver ordna uppföljning av vilka som tar del av klient- och patientuppgifterna inom Helsingfors social- och hälsovårdsväsen för att säkerställa sekretessen för uppgifterna och om staden har möjligheter till detta i praktiken? (Stj)

Ledamoten Sirpa Puhakka (nr 52)

Inom Helsingfors barndagvård har det ingåtts arbetsavtal i vilka arbetstagaren har anställts bl.a. från augusti till slutet av maj eller till midsommaren. Anställningen har slutat och samtidigt har man kommit överens om att en ny anställning ska börja i augusti. Den anställda kan ha flera dylika anställningar efter varandra under årens lopp.

I praktiken sparar staden en och en halv månads lön.

Det är förståeligt att visstidsanställningar behövs inom dagvården bl.a. under moderskaps-, föräldra- och sjukledigheter. Det ska finnas en grund för visstidsanställning.

Vid anställning av visstidsanställda ska man dock ta hänsyn till att ett fortsatt behov av vikarier ska lösas genom att anställa tillräckligt många personer för att täcka vikariebehovet.

Jag frågar hur allmänt det är att använda visstidsanställda inom barndagvården? Hur har staden motiverat ovannämnda visstidsanställningar inom barndagvården? Hur förhåller man sig till kedjor av visstidsanställningar inom barndagvården? Vad tänker staden göra för att anställa de visstidsanställda inom den lagstadgade dagvården i ordinarie arbetsförhållanden? (Stj)

Föredraganden

Alla frågor som inlämnats senast 7.11.2011 kl. 12 utgör bilagor till denna framställning, och de har med tanke på ett svar getts vidare till stadsdirektören eller någon av biträdande stadsdirektörerna enligt följande:

47 (Kj), 48 (Kaj), 49 (Stj), 50 (Kj), 51 (Ryj) och 52 (Stj)

De skriftliga svaren på alla frågor publiceras på stadens webbsidor när frågestunden har slutat.

Följande frågestund ordnas 18.1.2012. Frågorna till denna ska inlämnas till stadens registratorskontor senast 9.1.2012 kl. 12.

Upplysningar

Nyfors Maria, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Kyselytunnille 16.11.2011 jätetyt kysymykset

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566