Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/17

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 229

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 8 aloitetta

HEL 2011-008253, 2011-008254, 2011-008252, 2011-008248, 2011-008249, 2011-008250, 2011-008251, 2011-008255

1.     Vt. Kimmo Helistön ym. aloite liikkuvan väestön asumisolosuhteiden parantamisesta
 

2.     Vt. Silvia Modigin ym. aloite Musiikkitalon konserttien heijastamisesta Töölönlahden ulkotilaan
 

3.     Vt. Arja Karhuvaaran ym. aloite erityispysäköintiluvasta työtehtävien pysäköinnin sujuvoittamiseksi
 

4.     Vt. Kauko Koskisen ym. aloite Pukinmäen Taidetalon toiminta-avustuksen korottamisesta
 

5.     Vt. Tuomas Rantasen ym. aloite etnisten ja eksoottisten tuotteiden kauppahallista Itäkeskukseen
 

6.     Vt. Outi Alanko-Kahiluodon aloite työttömien aktiivipassista
 

7.     Vt. Kati Peltolan ym. aloite palvelusetelikokeilun vaikutusten selvittämisestä
 

8.     Vt. Yrjö Hakasen ym. aloite aktiivipassin käyttöönoton selvittämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Faksi

 

Alvnro

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

helsinki.kirjaamo@hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566