Helsingfors stad

Protokoll

17/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/2

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 214

Val av protokolljusterare

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Antti Valpas och Essi Kuikka till protokolljusterare med ledamöterna Arja Karhuvaara och Tuomas Rantanen som ersättare.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566