Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/8

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 220

Kiinteistölautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2011-002434 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Eija Loukoilalle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen ja Jukka Lindemanille kiinteistölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Kirsi Pihlajan uudeksi jäseneksi ja Seppo Järvisen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Eija Loukoilalle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen ja Jukka Lindemanille kiinteistölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Kirsi Pihlajan uudeksi jäseneksi ja Seppo Järvisen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Eija Loukoila (Vas.) pyytää 3.10.2011 vapautusta kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Jukka Lindeman (Vas.) pyytää 11.10.2011 vapautusta kiinteistölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Eija Loukoilan jäseneksi ja Jukka Lindemanin hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kiinteistölautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.10.2011 § 929

HEL 2011-002434 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Eija Loukoilalle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen ja Jukka Lindemanille kiinteistölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Kirsi Pihlajan uudeksi jäseneksi ja Seppo Järvisen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566