Helsingfors stad

Protokoll

16/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/2

 

09.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 210

Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Lilli Autti och Juho Romakkaniemi till protokolljusterare med ledamöterna Yrjö Hakanen ja Kimmo Helistö som ersättare.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566