Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

09.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 211

Talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012 - 2014

HEL 2011-005238 T 02 02 00

Päätös

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että asian käsittelyä jatketaan käsittelyjärjestyksen mukaisesti 16.11.2011 kello 16.00.

Käsittely

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan käsittelyjärjestyksen:

Asiassa käydään ensin keskustelu. Keskustelun kuluessa on tehtävä talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat muutosehdotukset sekä talousarvioaloitteita koskevat palautusehdotukset. Lisäksi on esitettävä asiaan liittyvät mahdolliset toivomusponnet.

Määrärahoja ja sitovia toiminnallisia tavoitteita koskevista esityksistä tulee selvitä luvun ja/tai kohdan numero ja nimike sekä ehdotettu muutos.

Mikäli talousarvio- ja/tai taloussuunnitelmaehdotukseen halutaan esittää kokonaan uusia tulo- ja menokohtia, on ne ehdotettava sijoitettavaksi asianomaisen luvun loppuun.

Muutosehdotukset on jätettävä kokoussovelluksessa.

Kun keskustelu on julistettu päättyneeksi, asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan keskiviikkona 16.11.2011 kello 16.00. Tällöin toimitetaan tarvittavat äänestykset talousarvioehdotuksesta, taloussuunnitelmaehdotuksesta, talousarvioaloitteista ja toivomusponsista.

Käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2012 - 2014.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012 - 2014 sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2011 § 959

Pöydälle 10.10.2011

HEL 2011-005238 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2012 - 2014.

10.10.2011 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566