Helsingfors stad

Protokoll

16/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/4

 

09.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 212

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 11 motioner

HEL 2011-007806, 2011-007805, 2011-007797, 2011-007798, 2011-007803, 2011-007800, 2011-007802, 2011-007799, 2011-007804, 2011-007801, 2011-007807

1.     Motion av ledamoten Pauli Leppä-aho m.fl. om en alternativ modell för fastighetsutvecklingen

2.     Motion av ledamoten Sanna Hellström m.fl. om slopande av den tryckta kommunalkalendern

3.     Motion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om utredning av möjligheterna till fortsatt verksamhet i daghemmet Lapinmäki

4.     Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om öppnande av bullermuren på Brändö för gatukonst

5.     Motion av ledamoten Johanna Sumuvuori m.fl. om kartläggning av platser för gatukonst under byggtiden och permanent

6.     Motion av ledamoten Maija Anttila m.fl. om effektivare matkonsumtion i skolor och daghem och om utnyttjande av överbliven mat

7.     Motion av ledamoten Sanna Hellström m.fl. om rätten till föräldraledighet för föräldrarna till adopterade barn

8.     Motion av ledamoten Maija Anttila m.fl. om idrottsplatser på Busholmen

9.     Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om kriterierna för konkurrensutsättningen av ramavtalen för serviceboendet för äldre

10. Motion av ledamoten Essi Kuikka m.fl. om kontaktytor av koppar

11. Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om diskussionstillfällen för äldre på hälsostationerna

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566