Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/4

 

09.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 212

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 11 aloitetta

HEL 2011-007806, 2011-007805, 2011-007797, 2011-007798, 2011-007803, 2011-007800, 2011-007802, 2011-007799, 2011-007804, 2011-007801, 2011-007807

1.     Vt. Pauli Leppä-ahon ym. aloite ”vaihtomallimme” käyttöön ottamisesta kiinteistöjen kehittämisessä

2.     Vt. Sanna Hellströmin ym. aloite painetusta kunnalliskalenterista luopumisesta

3.     Vt. Sanna Vesikansan ym. aloite Lapinmäen päiväkodin jatko mahdollisuuksien selvittämisestä

4.     Vt. Emma Karin ym. aloite Kulosaaren melumuurin avaamisesta katutaiteelle

5.     Vt. Johanna Sumuvuoren ym. aloite rakennusaikaisten ja pysyvien katutaidepaikkojen kartoittamisesta

6.     Vt. Maija Anttilan ym. aloite koulujen ja päiväkotien ruoan kulutuksen tehostamisesta ja ylijäämän hyödyntämisestä

7.     Vt. Sanna Hellströmin ym. aloite adoptiolasten vanhempien oikeudesta vanhempainvapaaseen

8.     Vt. Maija Anttilan ym. aloite Jätkäsaaren liikuntapaikoista

9.     Vt. Pia Pakarisen ym. aloite vanhusten palveluasumisen puitesopimuskilpailutuksen kriteereistä

10. Vt. Essi Kuikan ym. aloite kuparisista kosketuspinnoista

11. Vt. Tuomo Valokaisen ym. aloite vanhemmille ihmisille suunnattujen keskustelutilaisuuksien järjestämisestä terveysasemille

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566