Helsingfors stad

Protokoll

14/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 183

Fullmäktiges sammanträden år 2012

HEL 2011-003067 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag hålla sina sammanträden år 2012 enligt följande, om ordföranden, om möjligt efter att ha diskuterat saken med vice ordförandena, inte beslutar inställa sammanträdet på grund av att ärendena är få eller av någon annan särskild orsak:

nr

vecka

dag 

kl.

 

 

 

 

 

 

1

3

18.1.2012

18

  frågestund

2

5

1.2.2012

18

 

3

7

15.2.2012

18

  motionsbehandling

4

9

29.2.2012

18

  frågestund

5

11

14.3.2012

18

 

6

13

28.3.2012

18

  frågestund

7

15

11.4.2012

18

 

8

17

25.4.2012

18

  frågestund

9

19

9.5.2012

18

  motionsbehandling

10

21

23.5.2012

18

  frågestund

11

23

6.6.2012

16

 

12

24

13.6.2012

16

  bokslutet

13

35

29.8.2012

18

 

14

37

12.9.2012

18

  frågestund

15

39

26.9.2012

18

  motionsbehandling

16

41

10.10.2012

18

  frågestund

17

43

24.10.2012

18

 

18

45

7.11.2012

15

  budgeten

19

46

14.11.2012

16

  budgeten, frågestund

20

48

28.11.2012

16

  motionsbehandling

21

50

12.12.2012

16

 

 

 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att ordföranden i samma ordning kan ändra tidpunkten för ett sammanträde under den fastslagna sammanträdesdagen. Ändringarna meddelas minst en vecka före sammanträdet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar hålla sina sammanträden år 2012 enligt följande, om ordföranden, om möjligt efter att ha diskuterat saken med vice ordförandena, inte beslutar inställa sammanträdet på grund av att ärendena är få eller av någon annan särskild orsak:

nr

vecka

dag 

kl.

 

 

 

 

 

 

1

3

18.1.2012

18

  frågestund

2

5

1.2.2012

18

 

3

7

15.2.2012

18

  motionsbehandling

4

9

29.2.2012

18

  frågestund

5

11

14.3.2012

18

 

6

13

28.3.2012

18

  frågestund

7

15

11.4.2012

18

 

8

17

25.4.2012

18

  frågestund

9

19

9.5.2012

18

  motionsbehandling

10

21

23.5.2012

18

  frågestund

11

23

6.6.2012

16

 

12

24

13.6.2012

16

  bokslutet

13

35

29.8.2012

18

 

14

37

12.9.2012

18

  frågestund

15

39

26.9.2012

18

  motionsbehandling

16

41

10.10.2012

18

  frågestund

17

43

24.10.2012

18

 

18

45

7.11.2012

15

  budgeten

19

46

14.11.2012

16

  budgeten, frågestund

20

48

28.11.2012

16

  motionsbehandling

21

50

12.12.2012

16

 

 

 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att ordföranden i samma ordning kan ändra tidpunkten för ett sammanträde under den fastslagna sammanträdesdagen. Ändringarna meddelas minst en vecka före sammanträdet.

Föredraganden

Det anges i 54 § 1 mom. i kommunallagen att fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 54 § 2 mom. anges det att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2011 § 854

HEL 2011-003067 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee pitää kokouksensa vuonna 2012 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

klo

 

 

 

 

 

 

1

3

18.1.2012

18

  kyselytunti

2

5

1.2.2012

18

 

3

7

15.2.2012

18

  aloitekäsittely

4

9

29.2.2012

18

  kyselytunti

5

11

14.3.2012

18

 

6

13

28.3.2012

18

  kyselytunti

7

15

11.4.2012

18

 

8

17

25.4.2012

18

  kyselytunti

9

19

9.5.2012

18

  aloitekäsittely

10

21

23.5.2012

18

  kyselytunti

11

23

6.6.2012

16

 

12

24

13.6.2012

16

  tilinpäätös

13

35

29.8.2012

18

 

14

37

12.9.2012

18

  kyselytunti

15

39

26.9.2012

18

  aloitekäsittely

16

41

10.10.2012

18

  kyselytunti

17

43

24.10.2012

18

 

18

45

7.11.2012

15

  talousarvio

19

46

14.11.2012

16

  talousarvio, kyselytunti

20

48

28.11.2012

16

  aloitekäsittely

21

50

12.12.2012

16

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566