Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/16

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 195

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 4 aloitetta

HEL 2011-006170, 2011-006171, 2011-006169, 2011-006172

Käsittely

1.     Vt Mari Holopaisen ym. aloite Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämisestä

2.     Vt Sari Näreen ym. aloite yläaste- ja lukioikäisten kouluunmenoajan kohtuullistamisesta

3.     Vt Kati Peltolan ym. aloite suunnitelman tekemisestä nuorisotakuun toteuttamiseksi

4.     Vt Pauli Leppä-ahon ym. aloite tonttien markkina-arvon määrittämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Liitteet

1

Aloitteet

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alvnro

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

helsinki.kirjaamo@hel.fi

FI0680001200062637

 

FI02012566