Helsingfors stad

Protokoll

14/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 187

Val av ledamot i direktionen för affärsverket trafikverket

HEL 2011-004270 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Teppo Eskelinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för affärsverket trafikverket

2.     välja Markku Saarinen till ny ledamot i direktionen för affärsverket trafikverket för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oheismateriaali

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Teppo Eskelinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för affärsverket trafikverket

2.     välja Markku Saarinen till ny ledamot i direktionen för affärsverket trafikverket för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Teppo Eskelinen (Vänst.) anhåller 30.8.2011 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för affärsverket trafikverket.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Teppo Eskelinen till ledamot i direktionen för affärsverket trafikverket för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2011 § 831

HEL 2011-004270 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Teppo Eskeliselle vapautuksen liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Markku Saarisen uudeksi jäseneksi liikennelaitos-liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566