Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 183

Valtuuston kokoontuminen vuonna 2012

HEL 2011-003067 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti pitää kokouksensa vuonna 2012 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

klo

 

 

 

 

 

 

1

3

18.1.2012

18

  kyselytunti

2

5

1.2.2012

18

 

3

7

15.2.2012

18

  aloitekäsittely

4

9

29.2.2012

18

  kyselytunti

5

11

14.3.2012

18

 

6

13

28.3.2012

18

  kyselytunti

7

15

11.4.2012

18

 

8

17

25.4.2012

18

  kyselytunti

9

19

9.5.2012

18

  aloitekäsittely

10

21

23.5.2012

18

  kyselytunti

11

23

6.6.2012

16

 

12

24

13.6.2012

16

  tilinpäätös

13

35

29.8.2012

18

 

14

37

12.9.2012

18

  kyselytunti

15

39

26.9.2012

18

  aloitekäsittely

16

41

10.10.2012

18

  kyselytunti

17

43

24.10.2012

18

 

18

45

7.11.2012

15

  talousarvio

19

46

14.11.2012

16

  talousarvio, kyselytunti

20

48

28.11.2012

16

  aloitekäsittely

21

50

12.12.2012

16

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee pitää kokouksensa vuonna 2012 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

klo

 

 

 

 

 

 

1

3

18.1.2012

18

  kyselytunti

2

5

1.2.2012

18

 

3

7

15.2.2012

18

  aloitekäsittely

4

9

29.2.2012

18

  kyselytunti

5

11

14.3.2012

18

 

6

13

28.3.2012

18

  kyselytunti

7

15

11.4.2012

18

 

8

17

25.4.2012

18

  kyselytunti

9

19

9.5.2012

18

  aloitekäsittely

10

21

23.5.2012

18

  kyselytunti

11

23

6.6.2012

16

 

12

24

13.6.2012

16

  tilinpäätös

13

35

29.8.2012

18

 

14

37

12.9.2012

18

  kyselytunti

15

39

26.9.2012

18

  aloitekäsittely

16

41

10.10.2012

18

  kyselytunti

17

43

24.10.2012

18

 

18

45

7.11.2012

15

  talousarvio

19

46

14.11.2012

16

  talousarvio, kyselytunti

20

48

28.11.2012

16

  aloitekäsittely

21

50

12.12.2012

16

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

Kuntalain 54 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2011 § 854

HEL 2011-003067 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee pitää kokouksensa vuonna 2012 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

klo

 

 

 

 

 

 

1

3

18.1.2012

18

  kyselytunti

2

5

1.2.2012

18

 

3

7

15.2.2012

18

  aloitekäsittely

4

9

29.2.2012

18

  kyselytunti

5

11

14.3.2012

18

 

6

13

28.3.2012

18

  kyselytunti

7

15

11.4.2012

18

 

8

17

25.4.2012

18

  kyselytunti

9

19

9.5.2012

18

  aloitekäsittely

10

21

23.5.2012

18

  kyselytunti

11

23

6.6.2012

16

 

12

24

13.6.2012

16

  tilinpäätös

13

35

29.8.2012

18

 

14

37

12.9.2012

18

  kyselytunti

15

39

26.9.2012

18

  aloitekäsittely

16

41

10.10.2012

18

  kyselytunti

17

43

24.10.2012

18

 

18

45

7.11.2012

15

  talousarvio

19

46

14.11.2012

16

  talousarvio, kyselytunti

20

48

28.11.2012

16

  aloitekäsittely

21

50

12.12.2012

16

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566