Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 186

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2011-004289 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Cata Mansikka-aholle vapautuksen suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Merja Korpela uudeksi jäseneksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Oheismateriaali

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Cata Mansikka-aholle vapautuksen suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Cata Mansikka-aho (Kok.) pyytää 13.9.2011 vapautusta suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Cata Mansikka-ahon jäseneksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2011 § 830

HEL 2011-004289 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Cata Mansikka-aholle vapautuksen suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566