Helsingfors stad

Protokoll

14/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 182

Frågestund

Beslut

Under frågestunden behandlades frågan nr 46:

Ledamoten Tuomas Rantanen (nr 46)

Flera parallella och delvis överlappande projekt är aktuella i det centralt belägna Tölöviksområdet i Helsingfors. En opraktiskt smal och lång rektangulär tomt har vid banan reserverats för ett centrumbibliotek. Intill denna tomt har stadsplaneringskontoret skisserat upp en konstruktion, Viilto, som till stor del ligger under jord. Den innehållsmässiga idén saknas. Biblioteksprojektet och projektet Viilto har inte kunnat sammanjämkas på grund av att förvaltningarna i fråga har motstridiga åsikter om saken.

Vissa av stadens tjänstemän har samtidigt kommit med allvarligt menade inlägg där de föreslagit att en utredning ska göras om Tölöviksområdet som en av de eventuella platserna för ett Guggenheimmuseum.

Stadsfullmäktige fattade år 2002 beslut om en detaljplan för Tölöviksområdet efter en omfattande samhällelig debatt med många kringelikrokar. Det finns i detaljplanen plats för tre små paviljongbyggnader bredvid Musikhuset. Avsikten är att en av dem ska bestå av det fragment som finns kvar av VR:s magasin och att två ska vara nybyggnader. Undantagsvis har också de två nybyggnaderna skyddsbeteckning, vilket motiverades med att just dessa tre små byggnader gör att ett viktigt historiskt minnesspår bevaras och med att de främjar en sådan funktionell stadskultur som de andra byggnaderna i området inte kan främja på grund av sin karaktär och användning.

Jag frågar nu hur staden på ett vettigt sätt ämnar sammanjämka de olika aktuella projekten i Tölöviksområdet och säkra att helheten blir den bästa möjliga. Vad ämnar staden göra för att Tölöviksområdet ska bli ett område som på ett naturligt sätt livar upp centrum utanför de tider då folk rör sig där i samband med konserter i Musikhuset och då biblioteket är öppet? (Kj)

Upplysningar

Nyfors Maria, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Kyselytunnille 12.10.2011 jätetyt kysymykset

2

Kysymysvastaukset

Beslutsförslag

Under frågestunden behandlas frågan nr 46:

Ledamoten Tuomas Rantanen (nr 46)

Flera parallella och delvis överlappande projekt är aktuella i det centralt belägna Tölöviksområdet i Helsingfors. En opraktiskt smal och lång rektangulär tomt har vid banan reserverats för ett centrumbibliotek. Intill denna tomt har stadsplaneringskontoret skisserat upp en konstruktion, Viilto, som till stor del ligger under jord. Den innehållsmässiga idén saknas. Biblioteksprojektet och projektet Viilto har inte kunnat sammanjämkas på grund av att förvaltningarna i fråga har motstridiga åsikter om saken.

Vissa av stadens tjänstemän har samtidigt kommit med allvarligt menade inlägg där de föreslagit att en utredning ska göras om Tölöviksområdet som en av de eventuella platserna för ett Guggenheimmuseum.

Stadsfullmäktige fattade år 2002 beslut om en detaljplan för Tölöviksområdet efter en omfattande samhällelig debatt med många kringelikrokar. Det finns i detaljplanen plats för tre små paviljongbyggnader bredvid Musikhuset. Avsikten är att en av dem ska bestå av det fragment som finns kvar av VR:s magasin och att två ska vara nybyggnader. Undantagsvis har också de två nybyggnaderna skyddsbeteckning, vilket motiverades med att just dessa tre små byggnader gör att ett viktigt historiskt minnesspår bevaras och med att de främjar en sådan funktionell stadskultur som de andra byggnaderna i området inte kan främja på grund av sin karaktär och användning.

Jag frågar nu hur staden på ett vettigt sätt ämnar sammanjämka de olika aktuella projekten i Tölöviksområdet och säkra att helheten blir den bästa möjliga. Vad ämnar staden göra för att Tölöviksområdet ska bli ett område som på ett naturligt sätt livar upp centrum utanför de tider då folk rör sig där i samband med konserter i Musikhuset och då biblioteket är öppet? (Kj)

Föredraganden

Alla frågor som inlämnats senast 3.10.2011 kl. 12 utgör bilagor till denna framställning, och de har med tanke på ett svar getts vidare till stadsdirektören eller någon av biträdande stadsdirektörerna enligt följande:

43-45 (Stj) och 46 (Kj)

De skriftliga svaren på alla frågor publiceras på stadens webbsidor när frågestunden har slutat.

Följande frågestund ordnas 16.11.2011. Frågorna till denna ska inlämnas till stadens registratorskontor senast 7.11.2011 kl. 12.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Minerva Krohn

Upplysningar

Nyfors Maria, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Kyselytunnille 12.10.2011 jätetyt kysymykset

 

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566