Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/2

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 181

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Sirkku Ingervo ja Jere Lahti  sekä varatarkastajiksi valtuutetut Päivi Lipponen ja Mika Ebeling.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566