Helsingfors stad

Protokoll

14/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/16

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 195

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 4 motioner

HEL 2011-006170, 2011-006171, 2011-006169, 2011-006172

Behandling

1.     Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om minskning av olägenheterna av byggarbetena på Hagnäs torg

2.     Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om anpassning av tiderna för skoldagens start i högstadiet och gymnasiet

3.     Motion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om en plan för genomförande av ungdomsgarantin

4.     Motion av ledamoten Pauli Leppä-aho m.fl. om bestämmande av marknadsvärdet på tomter

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Bilagor

1

Aloitteet

 

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566