Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/11

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 190

Eron myöntäminen Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja Seppo Ruohoselle

HEL 2011-005068 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää toimitusjohtaja Seppo Ruohoselle eron Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtajan virasta 1.10.2012 lukien.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimitusjohtaja Seppo Ruohonen

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää toimitusjohtaja Seppo Ruohoselle eron Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtajan virasta 1.10.2012 lukien.

Esittelijä

Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja Seppo Ruohonen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.10.2012.

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 9  §:n mukaan liikelaitoksen toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan. Virasta maksettava kokonaispalkka on HAY-vaativuusluokituksessa 9 932,45 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa Helsingin Energiaa julistamaan toimitusjohtajan viran haettavaksi Helsingin Energian johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja niin, että hakuilmoituksessa viranhakijoita pyydetään esittämään palkkatoivomus.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimitusjohtaja Seppo Ruohonen

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2011 § 855

HEL 2011-005068 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää toimitusjohtaja Seppo Ruohoselle eron Helsingin Energia – liikelaitoksen toimitusjohtajan virasta 1.10.2012 lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566