Helsingfors stad

Protokoll

14/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/11

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 190

Avskedsansökan från affärsverket Helsingfors Energis verkställande direktör Seppo Ruohonen

HEL 2011-005068 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja verkställande direktör Seppo Ruohonen avsked från tjänsten som verkställande direktör vid affärsverket Helsingfors Energi räknat från 1.10.2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Petra Vänskä-Sippel, controller, telefon: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Toimitusjohtaja Seppo Ruohonen

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja verkställande direktör Seppo Ruohonen avsked från tjänsten som verkställande direktör vid affärsverket Helsingfors Energi räknat från 1.10.2012.

Föredraganden

Affärsverket Helsingfors Energis verkställande direktör Seppo Ruohonen har meddelat att han går i pension räknat från 1.10.2012.

Med stöd av 9 § i instruktionen för affärsverket Helsingfors Energi är behörighetsvillkor för verkställande direktören högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. Enligt stadens språkkunskapsstadga ska cheferna för förvaltningarna ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den myndighet som ska anställa en tjänsteinnehavare för en vakant tjänst beslutar om utlysning av tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar dock om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare. I enlighet med Hay-kompetensklassificeringen är totallönen för tjänsten 9 932,45 euro i månaden.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att uppmana Helsingfors Energi att utlysa tjänsten som verkställande direktör med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för affärsverket Helsingfors Energi och av stadens språkkunskapsstadga. Det ska nämnas i annonsen att de sökande får ange löneanspråk.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Petra Vänskä-Sippel, controller, telefon: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Toimitusjohtaja Seppo Ruohonen

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2011 § 855

HEL 2011-005068 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää toimitusjohtaja Seppo Ruohoselle eron Helsingin Energia – liikelaitoksen toimitusjohtajan virasta 1.10.2012 lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566